Brief regering; Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten van 21 februari 2019, over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel “Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)” - Vreemdelingenbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 15 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

19 637

Vreemdelingenbeleid

Nr. 2523    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN

EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2019

Tijdens het algemeen overleg eID en Paspoorten1 van 21 februari jl. stelde het lid Bosma (PVV) vragen over het initiatiefvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad met als titel «Het recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle Amsterdammers (ongeacht papieren)». Daarop heb ik toegezegd hierover in gesprek te gaan met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Mede namens de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid informeer ik u hierbij over de uitkomsten van dit overleg.

Het voorstel dat in de gemeenteraad van Amsterdam voorligt, gaat over de toepassing van de «Amsterdam Pas». Deze stadspas kan door doelgroepen zoals minima en ouderen gebruikt worden voor culturele en sociale voorzieningen. De initiatiefnemers (GroenLinks Amsterdam, BIJ1 en Denk) stellen voor te onderzoeken of de huidige Stadspas kan worden uitgebreid naar een Amsterdam Pas voor alle Amsterdammers, ongeacht papieren. Voor ongedocumenteerden stellen de initiatiefnemers voor ook de mogelijkheden van de pas uit te breiden met «de mogelijkheid tot identificatie met pasfoto en eventueel registratienummer. Hiermee kan toegang tot zorg en veiligheid worden georganiseerd.» In het voorstel zelf is er geen sprake van de benaming «paspoort». Ook heeft deze pas (zoals welke andere stadspas dan ook) op geen enkele wijze de status of waarde van een document zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

De verantwoordelijkheid voor de beoordeling en eventuele besluitvorming ten aanzien van dit voorstel ligt primair bij de gemeente Amsterdam. Het voorstel ligt nog ter behandeling voor in de gemeenteraad; daarbij is inmiddels bekend geworden dat het college dit voorstel niet steunt. Ik hecht eraan te benadrukken dat maatregelen op het gebied van (onrechtmatig verblijvende) vreemdelingen, ook op lokaal niveau, binnen de kaders van wet- en regelgeving moeten passen en in lijn zijn 1 Kamerstuk 26 643 en 25 764, nr. 598

kst-19637-2523 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

met het migratiebeleid. Dit geldt in het bijzonder voor het koppelingsbeginsel zoals dat is geformuleerd in artikel 10 van de Vreemdelingenwet 2000. Uitgangspunt van het koppelingsbeginsel is dat verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen aan vreemdelingen worden gekoppeld aan de rechtmatigheid van hun verblijf. Uitzonderingen op dit koppelingsbeginsel betreffen onderwijs voor minderjarigen en medisch noodzakelijke zorg.

Ten slotte is het van belang dat maatregelen op lokaal niveau in lijn zijn met het terugkeerbeleid van de overheid. Dat wil zeggen dat vreemdelingen, die geen rechtmatig verblijf hebben, Nederland op eigen initiatief dan wel gedwongen verlaten. Daarom is het van belang dat onrechtmatig verblijf niet wordt gefaciliteerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 19 637, nr. 2523 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.