Brief regering; Toekomst Juiste Loket - Gehandicaptenbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

Brief regering; Toekomst Juiste Loket - Gehandicaptenbeleid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

24 170

Gehandicaptenbeleid

Nr. 196

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2019

In het Algemeen Overleg Gehandicaptenbeleid van 13 juni jongstleden werd mij gevraagd of ik voornemens ben door te gaan met het Juiste Loket (Kamerstuk 24 170, nr. 195). Met deze brief wil ik u daar graag verder over informeren.

Het Juiste Loket is een advies- en informatiepunt voor mensen met vragen over de toegang, de aanvraag en het regelen van (langdurige) zorg. Bij het Juiste Loket kunnen zowel zorgvragers en hun naasten als professionals terecht. Het informatiepunt is eind 2014 opgericht en voorziet nog steeds in een behoefte. In 2018 zijn er ruim 3.800 vragen gesteld. Het Juiste Loket is belegd bij Per Saldo en Ieder(in) en wordt gefinancierd door VWS.

Ik vind het van groot belang dat zowel zorgvragers als professionals met vragen over de langdurige zorg op een laagdrempelige manier en bij een herkenbaar punt terecht kunnen. De huidige subsidie loopt tot en met 2019. Ik ben van mening dat mensen ook na 2019 gebruik moeten kunnen maken van de diensten van het Juiste Loket. Daarom heb ik besloten het Juiste Loket voor 2020 en 2021 te continueren door middel van het verstrekken van een subsidie en het vestigen van een Dienst van Algemeen en Economisch Belang (DAEB). Indien blijkt dat de diensten van het Juiste Loket ook na 2021 nodig zijn zal er opnieuw een DAEB worden gevestigd.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

kst-24170-196 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 24 170, nr. 196


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.