Brief regering; Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies 'Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd' - Verkiezingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 18 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 165

Verkiezingen

Nr. 8

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 augustus 2019

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken uit uw Kamer heeft mij bij brief van 4 juli jl. gevraagd om een kabinetsreactie op het rapport van de Raad voor het openbaar bestuur «Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd.»

Hierbij deel ik u mede dat ik het rapport van de Raad zal betrekken bij de nadere verkenning naar de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd voor het actief kiesrecht van 18 jaar naar 16 jaar, die is aangekondigd in de kabinetsreactie op het advies van de staatscommissie parlementair stelsel (Kamsterstuk 34 430, nr. 10).

De gebruikelijke termijn voor reacties op adviezen van de Raad zal daarmee niet worden gehaald. Ik streef er naar uw Kamer voor het eind van het jaar nader te informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

kst-35165-8 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 165, nr. 8


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.