Brief regering; Tweede monitor van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) - Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 11 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 402

Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Nr. 74

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 augustus 2019

In mijn brief van 8 februari 2018 heb ik u een afschrift gestuurd van mijn brief aan de Eerste Kamer waarin ik heb toegezegd in 2019 een tweede monitor van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) uit te laten voeren.1 Ter uitvoering van deze toezegging heb ik het Nivel verzocht het tweede monitoringsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek, getiteld: Tweede monitor Wkkgz, Stand van zaken patiŽntenperspectief en implementatie ęEffectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandelingĽ, stuur ik u als bijlage bij deze brief toe2. De monitor wordt ook aan de Eerste Kamer gezonden. De brede evaluatie van de Wkkgz wordt naar verwachting eind 2020 opgeleverd.3

Centraal in deze tweede monitor staan de ontwikkelingen in de klacht- en geschilprocedure. Daarbij is vooral ook naar de positie van cliŽnten gekeken. Het versterken van de positie van cliŽnten onder meer door laagdrempelige en effectieve behandeling van klachten is namelijk een van de doelstellingen van de Wkkgz. Uit deze tweede monitor komt een aantal positieve ontwikkelingen naar voren in de klacht- en geschilbehan-deling, maar ook een aantal knelpunten. Ik ben voornemens u in het najaar mijn standpunt te sturen op deze tweede monitor.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

1    Kamerstuk 32 402, W, in afschrift verstuurd op 8 februari 2018.

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

3    Zie Kamerstuk 32 402, nr. 73.

kst-32402-74 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 402, nr. 74


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.