Voorstel van CDA en CU om de president van DNB uit te nodigen voor een toelichting op het monetaire beleid van de ECB, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 20 september 2020
kalender

Voorstel van CDA en CU om de president van DNB uit te nodigen voor een toelichting op het monetaire beleid van de ECB, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 augustus 2019 14:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer i Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN) i

Aan de (plv.)leden van de commissie Financiën,

i.a.a. de (plv.) leden van de commissie Europese Zaken,

Geachte leden,

In reactie op de e-mailprocedure hebben de volgende fracties laten weten het onderstaande voorstel van CDA en de ChristenUnie te steunen: VVD, PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, SGP en DENK. De overige fracties hebben niet gereageerd.

Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. In overleg met DNB zal worden gezocht naar een passend moment, zo snel mogelijk na afloop van het reces, om het gesprek te houden.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Freriks

Adjunct-griffier commissie Financiën

E-MAILPROCEDURE

Aan de (plv.)leden van de commissie Financiën,

i.a.a. de (plv.) leden van de commissie Europese Zaken,

Geachte leden,

De leden Omtzigt (CDA) en Bruins (CU) stellen voor de president van De Nederlandsche Bank (DNB) uit te nodigen voor een (openbaar) gesprek in de Kamer teneinde aan de Kamer een toelichting te geven op het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Zie hun voorstel in het bericht hieronder.

Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 20 augustus, om 14.00 uur, kenbaar te maken of u instemt met dit voorstel (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht).

Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*

Indien het voorstel wordt aangenomen, zal met DNB worden gezocht naar een passend moment, zo snel mogelijk na afloop van het reces, om het gesprek te houden.

*Toelichting

De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:

  • 4. 
    Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.

Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Met vriendelijke groet,

Sander Weeber

Griffier van de vaste commissie voor Financiën

____________________________________

Van: Omtzigt P.H.

Datum: 16 augustus 2019 om 14:33:01 EEST

Aan: "Weeber, S." , "Bruins, E." , "Mulder, Anne" <Anne.Mulder@tweedekamer.nl>

Kopie: "Slootweg, E." , Nistelrooij van M. , Commissie Financiën

Onderwerp: Verzoek om president van DNB uit te nodigen in de Kamer

Aan de griffier en voorzitter van de commissie Financien van de Tweede Kamer,

Beste Sander en Anne,

Hierbij doen wij u het verzoek om de president van De Nederlandsche Bank, dhr. Knot, in de gelegenheid te stellen in de Tweede Kamer een toelichting te geven op het monetaire beleid van de ECB. Onder artikel 19 van de Bankwet heeft elk van de Kamers van de Staten-Generaal deze mogelijkheid.

In dit gesprek zouden we met name ook de gevolgen van het monetaire beleid op de pensioenfondsen, de pensioenen en de Nederlandse economie aan de orde willen laten komen.

Wij zouden het op prijs stellen als dit gesprek op redelijk korte termijn kan plaatsvinden (tweede of eerste week na het reces) en verzoeken u dit verzoek per email aan de commissie voor te leggen.

Een vriendelijke groet,

Pieter Omtzigt en Eppo Bruins

Leden van de Tweede Kamer voor CDA en CU

_______________________________________

dr. P.H. (Pieter) Omtzigt

Lid van de Tweede Kamer voor het CDA


1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...