Brief regering; Rapport ‘Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers.’ - Staatscommissie Parlementair Stelsel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 18 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

34 430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

Nr. 11

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 augustus 2019

In aanvulling op de kabinetsreactie op het advies van de staatscommissie parlementair stelsel (Kamerstuk 34 430, nr. 10) stuur ik u hierbij het rapport «Maatregelen om de democratie te versterken, Focusgroepen met burgers».1

Dit rapport is ook gepubliceerd op www.kennisopenbaarbestuur.nl.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-34430-11 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 430, nr. 11


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.