Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten over Middenhuur - Integrale visie op de woningmarkt - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 15 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 847

Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 550

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 augustus 2019

Uw Kamer heeft een brief ontvangen van dhr. Van Trigt van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten. U heeft mij verzocht een reactie op die brief te geven. Allereerst wil ik dhr. Van Trigt graag bedanken voor zijn input.

In de brief worden twee vragen gesteld. De eerste vraag is of de aanbeveling van de Samenwerkingstafel Middenhuur worden overgenomen, waarbij specifiek geduid wordt op de noodknop. De tweede vraag is hoe de maatregelen rekening gaan houden met een eventuele ongelijke behandeling tussen eigenaren van bestaande bouw en gesubsidieerde nieuwbouw en het eigendomsrecht van verhuurders.

Op 4 juli jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de tussenstand rondom de noodknop middenhuur (Kamerstuk 32 847, nr. 546). In die brief doe ik een voorstel voor een uitwerking van de noodknop. Tegelijkertijd geef ik aan nog tot het najaar de tijd te willen nemen om te kijken of lokale afspraken tot stand kunnen komen en of ik de noodknop nog beter kan richten op de ervaren problematiek. In het najaar maak ik de balans op over het definitieve maatregelenpakket inclusief de noodknop. Daarmee wordt dus navolging gegeven aan de aanbeveling van dhr. Van Gijzel.

Na de presentatie van dit maatregelenpakket in het najaar en het debat met uw Kamer, zal het voorstel voor de noodknop moeten worden omgevormd tot een wetsvoorstel. Daarbij zullen ook de punten zoals door dhr. Van Trigt aangedragen in zijn brief worden meegenomen. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden dat voorgestelde wetgeving ook past binnen de daarvoor geldende Europese regelgeving.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

kst-32847-550 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 847, nr. 550


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.