Brief regering; Vertrouwelijke ter inzage legging van documenten die aan de onderzoekscommissie van Manen zijn overhandigd - Ziekenhuiszorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 14 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

31 016

Ziekenhuiszorg

Nr. 249

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 augustus 2019

In het verslag van het schriftelijk overleg dat op 20 november 2018 aan uw Kamer is toegezonden (Kamerstuk 31 016, nr. 150), heb ik toegezegd dat ik de documenten die ik aan de onderzoekscommissie Van Manen overhandig, tevens vertrouwelijk ter inzage aan de Tweede Kamer beschikbaar stel. Ik voldoe aan deze toezegging door deze stukken tot en met 1 november 2019 vertrouwelijk ter inzage te leggen1.

De documenten worden door mij niet openbaar aan de Tweede Kamer aangeboden omdat ik de commissie Van Manen in staat wil stellen onafhankelijk haar onderzoek te verrichten en omdat enkele documenten bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten. Voor de goede orde verzoek ik de leden daarom strikte vertrouwelijkheid te betrachten ten aanzien van de inhoud van de documenten.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

kst-31016-249 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 016, nr. 249


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.