Brief regering; Nader overleg over de regieverpleegkundige - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 6 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

29 282

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 377    BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juli 2019

Tijdens het AO Arbeidsmarkt op 2 juli jl. heb ik met uw Kamer gesproken over het nog bij uw Kamer in te dienen wetsvoorstel BIG II en de bijbehorende overgangsregeling voor verpleegkundigen. Het is mijn bedoeling om via BIG II de regieverpleegkundige te reguleren. Dit voorstel is tot stand gekomen na een langjarige wens van veldpartijen, tegen de achtergrond dat de zorg verandert en complexer wordt.

Bij de introductie van de regieverpleegkundige in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is een goede overgangsregeling voor verpleegkundigen noodzakelijk. Medio april 2019 heeft de commissie Meurs haar advies inzake de overgangsregeling uitgebracht.

De weken erna zijn meerdere gesprekken gevoerd met de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (Brancheorganisaties Zorg - BoZ) en de vertegenwoordigers van werknemersorganisaties (FNV, CNV en NU'91). Na gezamenlijke besluitvorming met alle voornoemde partijen is uw Kamer bij brief van 5 juni 2019 (Kamerstuk29 282, nr. 365) geÔnformeerd over dit proces en de voorgenomen invulling van de overgangsregeling.

De afgelopen weken is gebleken dat de inhoud van de voorgenomen overgangsregeling tot veel onrust en vragen leidt bij de verpleegkundigen. Ik betreur, net als andere betrokken partijen, de ontstane onrust.

Gelet op deze onrust bied ik voornoemde partijen graag de ruimte om in gezamenlijkheid te kunnen bezien welke vervolgstappen nu wenselijk zijn. Het streven is dat dit overleg met bovengenoemde partijen eind van de zomer zal plaatsvinden. Ik ben bereid dat overleg te faciliteren met een onafhankelijke voorzitter. Zoals ook reeds aangekondigd tijdens de tweede termijn van het AO Arbeidsmarkt op 2 juli jl. ben ik eveneens graag bereid te luisteren naar een aanvullend of verbeterd advies inzake de overgangsregeling, mits alle partijen daar gezamenlijk volledig achterstaan. Ik waardeer het werk van alle verpleegkundigen dat zij dagelijks doen zeer.

kst-29282-377 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

De uitkomsten van het overleg tussen partijen wil ik afwachten alvorens het wetsvoorstel BIG II en de beantwoording van het schriftelijk overleg van 17 juli jl. over de brief van 5 juni 2019 (Kamerstuk 29 282, nr. 365) bij uw Kamer zal worden ingediend. Dit stelt mij in staat om waar nodig nieuwe inzichten in de beantwoording van het schriftelijk overleg te verwerken en bij de verdere voorbereiding van het wetsvoorstel te betrekken. Om deze reden zal ik het wetsvoorstel BIG II niet direct na de zomer bij uw Kamer indienen. Ook de vragen uit het schriftelijk overleg zal ik daarom niet beantwoorden binnen de gestelde termijnen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 282, nr. 377 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.