Brief regering; Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2de kwartaal 2019 - Uitvoering EG-Richtlijnen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 13 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

21 109

Uitvoering EG-Richtlijnen

Nr. 239    BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2019

Hierbij bied ik u het periodieke overzicht aan van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 20191.

In deze brief wordt eerst ingegaan op de implementatieachterstand zoals die op 30 juni 2019 gold. Daarna worden de oorzaken van deze achterstand behandeld en worden de richtlijnen die het volgende kwartaal moeten worden geimplementeerd genoemd. Vervolgens volgt een opsomming van de ingebrekestellingprocedures die de Europese Commissie tegen Nederland is gestart als gevolg van niet-tijdige implementatie. Mede op verzoek van uw Kamer zijn ook de lopende infracties wegens (vermeende) onjuiste implementatie in het overzicht ingebrekestellingen per departement opgenomen2.

Huidige achterstand

De achterstand per 1 juli 2019 bedroeg 6 richtlijnen t.o.v. 3 in het vorige kwartaal. In het tweede kwartaal van 2019 zijn er geen achterstallige richtlijnen geļmplementeerd. Er zijn in dit kwartaal 3 nieuwe richtlijnen in overschrijding bijgekomen.

De 6 achterstallige richtlijnen zijn aan de volgende ministeries toegedeeld: BZ (1), Fin (1), I&W (1), JenV (3).

De overschrijding van de implementatiedatum varieert sterk, van 1 tot 771 dagen. Een exacte aanduiding van de overschrijding per richtlijn is te vinden op de laatste pagina van bijgevoegd kwartaaloverzicht3.

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

3    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-21109-239 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Achterstanden en hun oorzaken

Wat betreft de oorzaken voor de implementatieachterstand ultimo tweede kwartaal 2019 speelt een aantal factoren een rol. Deze factoren worden hieronder per ministerie toegelicht.

BZ

RICHTLIJN (EU) 2019/514 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerela-teerde producten. Uiterste implementatiedatum 30 juni 2019

Dit betreft een overschrijding van enkele dagen. De verwachte implementatie zal in de week van 1 juli plaatsvinden.

FIN

RICHTLIJN (EU) 2017/1852 VAN DE RAAD van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie. Uiterste implementatiedatum 30 juni 2019

Richtlijn 2017/1852/EU (de arbitragerichtlijn) wordt geļmplementeerd via het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage (Kamerstuk 35 110). Het wetvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer.

I&W

RICHTLIJN 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG. Uiterste implementatiedatum 20 mei 2017

Richtlijn 2014/45/EU is bijna volledig geļmplementeerd. Dit geldt nog niet voor de APK-plicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Door de verwerping van het wetsvoorstel kentekening landbouwvoertuigen door de Tweede Kamer is de APK-plicht voor tractoren met een constructiesnelheid van meer dan 40 km/u vertraagd. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wetsvoorstel opgesteld waarin dit alsnog wordt geregeld. Dit voorstel is op 10 april 2019 ingediend bij de Tweede Kamer en zou na het zomerreces behandeld kunnen worden. Als deze wet in werking is getreden, is richtlijn 2014/45/EU volledig geļmplementeerd. De Europese Commissie heeft Nederland op 17 juli 2017 in gebreke gesteld wegens niet tijdige implementatie van richtlijn 2014/45/EU.

J&V

RICHTLIJN (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Uiterste implementatiedatum 25 mei 2018

De Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (Kamerstuk 34 861) is op 18 juni jl. is in werking getreden (Wet van 5 juni 2019, houdende regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119). Verder is op 5 juli jl, het Besluit gebruik van passagiersge-gevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven gepubliceerd (Stb. 2019, nr. 249). Met de inwerkingtreding daarvan per 6 juli jl. is de implementatie voltooid.

RICHTLIJN (EU) 2017/853 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. Uiterste implementatiedatum 14 september 2018

Belangrijkste doelstelling van Richtlijn (EU) 2017/853 is de traceerbaarheid van vuurwapens binnen de EU te verbeteren. De richtlijn verbreedt de plicht tot het markeren van vuurwapens en de essentiėle onderdelen hiervan en stelt scherpere eisen dan tot nu toe aan de registratie (door de bevoegde autoriteiten) van vuurwapens. De lidstaten worden verplicht zorg te dragen voor een deugdelijk registratiesysteem van vuurwapens dat het mogelijk maakt geautomatiseerd gegevens uit te wisselen tussen enerzijds wapenhandelaren en de bevoegde autoriteiten binnen de lidstaat en anderzijds de autoriteiten in andere lidstaten.

Het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn is op 29 juni 2018 ingediend (Kamerstuk 34 984, nr. 2). De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 19 februari jl. aanvaard (Handelingen II 2018/19, nr.55, item 14). De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 4 juni 2019 als hamerstuk aanvaard (Handelingen I 2018/19, nr.33, item 5). De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 12 juni jl. advies uitgebracht bij het ontwerpbesluit ter implementatie van de richtlijn. De wet en het besluit worden één dezer dagen in het Staatsblad gepubliceerd en zullen de dag na publicatie in werking treden.

RICHTLIJN (EU) 2017/828 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft. Uiterste implementatiedatum 10 juni 2019

Een voorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter implementatie van richtlijn 2017/828 (Kamerstuk 35 058) is op 16 oktober 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is daar aangenomen op 2 april jl. (Handelingen II 2018/19, nr.69, item 12) De memorie van antwoord op het voorlopig verslag is ingediend op 27 juni. Het voorstel wacht nu op verdere behandeling in de Eerste Kamer. De inbreng vanuit de Kamer voor het nader voorlopig verslag staat voor 10 september a.s. gepland.

Richtlijnen die in het volgende kwartaal moeten worden geļmplementeerd om overschrijding te voorkomen

EZK

RICHTLIJN (EU) 2018/410 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen. Uiterste implementatie-datum 9 oktober 2019

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2018/1581 VAN DE COMMISSIE van 19 oktober 2018 tot wijziging van Richtlijn 2009/119/EG van de

Raad wat betreft de methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen. Uiterste implementatiedatum 19 oktober 2019

JenV

RICHTLIJN (EU) 2017/1371 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiėle belangen van de Unie schaadt. Uiterste implementatiedatum 6 juli 2019

LNV

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2019/523 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 2019 tot wijziging van de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen. Uiterste implementatiedatum 31 augustus 2019

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2019/114 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 2019 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek. Uiterste implementatiedatum 31 augustus 2019

RICHTLIJN (EU) 2019/782 VAN DE COMMISSIE van 15 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de vaststelling van geharmoniseerde risico-indicatoren betreft. Uiterste implementatiedatum:

5 september 2019

VWS

GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2019/369 VAN DE COMMISSIE van 13 december 2018 tot wijziging van de bijlage bij Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad in verband met het opnemen van nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van „drug». Uiterste implementatiedatum 7 september 2019

Ingebrekestellingen wegens te late implementatie

In het tweede kwartaal van 2019 zijn er geen ingebrekestellingen wegens te late implementatie van richtlijnen van de Europese Commissie ontvangen.

De Europese Commissie heeft in het tweede kwartaal van 2019 drie zaken wegens te late implementatie geseponeerd:

Van FIN, zaak 2016/0410 mbt RL 2014/17 (kredietovereenkomsten), van JenV, zaak 2016/0660 mbt RL 2014/57 (strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik), van JenV, zaak 2018/0207 mbt RL 2016/680 (bescherming persoonsgegevens).

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 109, nr. 239 4


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.