Brief regering; Uitstelbrief voortgangsrapportage (Ont)Regel de Zorg - Aanpak regeldruk en administratieve lasten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 12 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

29 515

Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 438

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2019

Mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport informeer ik u als volgt.

Wij hebben toegezegd uw Kamer vůůr de zomer te informeren over de voortgang van het vorig jaar gelanceerde programma (Ont)Regel de Zorg (Kamerstuk 29 515, nr. 424). Daarbij gaat het niet alleen om het tempo waarin de maatregelen uit het programma gerealiseerd worden, maar zeker ook om de mate waarin de resultaten al merkbaar zijn voor zorgverleners en patiŽnten/cliŽnten. Om daar goed inzicht in te krijgen, is een aantal onderzoeken in gang gezet. In de zomer verwachten wij daar de uitkomsten van. Om die reden informeren wij u na de zomer in ťťn keer over de voortgang. Overigens kunt u vooruitlopend daarop op de website behorend bij het programma, www.ordz.nl, al voortgangsinfor-matie vinden. Tot slot: voor volgende jaren is de cyclus van meten en monitoren zodanig afgesteld dat wij uw Kamer steeds vůůr de zomer over de voortgang kunnen informeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

kst-29515-438 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 515, nr. 438


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.