Brief regering; Advies van de Gezondheidsraad ‘Vaccinatie tegen gordelroos’ - Preventief gezondheidsbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 9 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 793

Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 407

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 juli 2019

Hierbij bied ik uw Kamer het advies van de Gezondheidsraad aan, getiteld «Vaccinatie tegen gordelroos»1.

Korte weergave van het advies

De Gezondheidsraad adviseert in beginsel positief over het vaccineren van ouderen tegen gordelroos met Shingrix®. De prijs van het vaccin zou echter wel aanzienlijk moeten dalen om voldoende kosteneffectief te zijn.

De Gezondheidsraad adviseert om op de leeftijd van 60 jaar te vaccineren en daarnaast alle mensen ouder dan 60 jaar een inhaalprogramma aan te bieden. Ook adviseert de Gezondheidsraad mensen goed voor te lichten over de mogelijk kortdurende maar hinderlijke bijwerkingen en over het feit dat er twee vaccinaties nodig zijn voor een goede bescherming.

Reactie op advies

Ik ga me beraden op dit advies en zal uw Kamer binnen drie maanden informeren over mijn reactie.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P Blokhuis

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-32793-407 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 793, nr. 407


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.