Brief regering; Voortgangsbrief Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen - Ziekenhuiszorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 12 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

31 016

Ziekenhuiszorg

Nr. 247    BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2019

In januari 2019 is de door mij aangestelde Commissie onderzoek faillissementen gestart (de «Commissie Van Manen») met haar onderzoek naar de gang van zaken rondom de faillissementen van het MC Sloter-vaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen. In de bijgaande brief informeert de commissie mij over de voortgang van haar onderzoek1.

Ik ben de commissie erkentelijk voor dit voortgangsbericht. Ook ben ik verheugd te lezen dat er inmiddels flinke voortgang wordt gemaakt en dat de commissie alles in het werk stelt om het rapport nog eind van dit jaar te publiceren. Ondanks praktische en juridische belemmeringen is het de commissie gelukt om met vrijwel alle partijen goede afspraken te maken over het verkrijgen van de voor het onderzoek benodigde documenten, inclusief zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de curatoren van het MC Slotervaart.

In dat licht vind ik het extra teleurstellend om te moeten vernemen dat het tot op heden niet is gelukt om afspraken te maken met de curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Zoals het voortgangsrapport suggereert, kan ik mij voorstellen dat er gelijksoortige afspraken mogelijk zijn als met de curatoren van het MC Slotervaart zijn gemaakt. Het is voor het onderzoek van groot belang dat de commissie haar werkzaamheden in de volle breedte kan uitvoeren. Ik wil daarom onderzoeken of er toch nog een mogelijkheid bestaat voor de curatoren van de MC IJsselmeerzieken-huizen om tot overeenstemming te komen met de commissie. Ik zal daartoe een gesprek organiseren.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-31016-247 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 016, nr. 247


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.