Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake secretariaat en het meldpunt van de commissie De Winter tot na de plenaire behandeling van het rapport in stand houden - Kindermishandeling - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 16 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

31 015 31 839

Nr. 176

Kindermishandeling

Jeugdzorg

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2019

Hierbij reageer ik, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, op de brief van 4 juli 2019 van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vaste commissie verzoekt om het secretariaat en het meldpunt van de commissie De Winter in stand te houden, in ieder geval tot na de plenaire behandeling van hun rapport.

Het secretariaat van de commissie De Winter is nog tot 1 oktober 2019 in werking, met als doel de zorgvuldige afwikkeling van de werkzaamheden van de commissie.

Het meldpunt van de commissie is reeds sinds 6 januari 2019 gesloten. De taak van het meldpunt om een luisterend oor te bieden is toen overgenomen door Slachtofferhulp Nederland (SHN). Slachtoffers kunnen zich of rechtstreeks bij SHN melden (www.slachtofferhulp.nl) en het daarbij behorende telefoonnummer bellen (0900-0101), of via de website Verbreek de Stilte (www.verbreekdestilte.nl) en het daarbij behorende telefoonnummer (0900-9999-001). Via beide websites kunnen slachtoffers het verzoek doen om teruggebeld te worden en op beide websites kunnen slachtoffers via chat of e-mail contact zoeken. Telefoon, chat en mail via deze websites wordt door medewerkers van SHN beantwoord. Zij beschikken over de benodigde informatie om slachtoffers door te verwijzen naar passende ondersteuning en lotgenotenorganisaties.

Gelet op de wens om ook meldingen van slachtoffer te documenteren (een taak die het meldpunt van de commissie De Winter tot 6 januari 2019 vervulde) is met SHN afgesproken dat SHN aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg expliciet aanbiedt om desgewenst hun meldingen adequaat te documenteren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

kst-31015-176 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 015, nr. 176


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.