Brief regering; Update uitbraak bacterie Zaans Medisch Centrum - Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

Brief regering; Update uitbraak bacterie Zaans Medisch Centrum - Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 620

Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nr. 231

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2019

Op 29 mei 2019 heeft u de laatste update ontvangen over de resistente bacterie in het Zaans Medisch Centrum (ZMC) (Kamerstuk 32 620, nr. 228). In die brief heb ik toegezegd u binnen enkele weken nader te informeren.

Op 7 juni jongstleden heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onaangekondigd inspectiebezoek uitgevoerd. Hierbij zijn geen acute risico's of majeure nieuwe feiten aan het licht gekomen. Op 14 juni heeft de IGJ een gesprek gevoerd met de raad van bestuur, de raad van toezicht, de medische staf en andere vertegenwoordigers van het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft nieuwe maatregelen doorgevoerd en verwacht dat deze bijdragen aan het beteugelen van de uitbraak. Tijdens het gesprek zijn de vragen van de inspectie naar tevredenheid beantwoord. Enkele onderzoeken in het ZMC zijn nog niet afgerond.

Ik zal uw Kamer opnieuw infomeren indien daar aanleiding toe bestaat.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

kst-32620-231 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 620, nr. 231


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.