Brief regering; Uitvoering nader gewijzigde motie Bergkamp c.s. over onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieŽn (28345-219) - Aanpak huiselijk geweld - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 15 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

28 345

Aanpak huiselijk geweld

Nr. 224

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2019

U heeft verzocht om een reactie over hoe het kabinet de nader gewijzigde motie met Kamerstuk 28 345, nr. 219 van de leden Bergkamp, Van den Hul en ÷zŁtok gaat uitvoeren.

Met de motie wordt de regering verzocht om diepgaand en onafhankelijk te laten onderzoeken in welke mate jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan ęhomogenezingsbehandelingenĽ of ęconversietherapieŽnĽ en uw Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren.

In de brief bij de voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis die ik u 2 juli jl. stuurde (Kamerstukken 28 345 en 31 015, nr. 223), is opgenomen welke stappen de ministeries van VWS, JenV en OCW zetten voor uitvoering van de motie. Als eerste stap gaan we in de zomer in gesprek met de christelijke lhbti-verenigingen en jongerenorganisaties over de signalen die zij hebben. Ook zullen we met hen bespreken hoe een onderzoek ingericht zou kunnen worden. Daarnaast plannen we een gesprek met de overkoepelende organen van kerken.

Doel van deze gesprekken is een concreter beeld te krijgen van de problematiek, om zo beter te kunnen bepalen hoe een onderzoek eruit zou moeten zien. Ik zal u vervolgens informeren over het vervolg.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

kst-28345-224 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 28 345, nr. 224


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.