Brief regering; Programma Volwaardig Leven - Innovatie-mpuls gehandicaptenzorg - Kwaliteit van zorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 12 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2019

Vergaderjaar 2018-

31 765 34 104

Nr. 427

Kwaliteit van zorg Langdurige zorg

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2019

Tijdens het AO op 3 juni 2019 heb ik naar aanleiding van vragen van de leden Bergkamp en Hermans toegezegd om de regeling van de Innovatie-impuls toe te sturen. In de bijlage treft u hiertoe de uitnodiging en nadere informatie aan alle zorgaanbieders aan1.

De leden Bergkamp en Hermans hebben via een amendement op de begroting het budget van de Innovatie-impuls verhoogd van 5 naar 15,5 miljoen en hier een aantal voorwaarden aan vastgesteld (Kamerstuk 35 000 XV, nr. 17). Om aan deze voorwaarden te voldoen is een aantal uitgangspunten voor de Innovatie-impuls vastgesteld:

  • De Innovatie-impuls bestaat uit een kwartiermakersfase en implementatiefase. De kwartiermakersfase garandeert dat aanbieders duidelijke mijlpalen formuleren en helder maken welk verschil de toepassing gaat maken in het leven van de cliŽnt en welke invloed deze toepassing heeft op het werk van de professional. Ook onderdeel van deze fase is de toetsing of de oplossing technisch gezien werkt en past bij het zorginhoudelijke vraagstuk.
  • De implementatiefase draait om duurzaam implementeren, zodat deelnemende zorgorganisaties kennis en expertise opbouwen om vervolgens zelf verder te kunnen gaan met technologie.
  • De Innovatie-impuls werkt met een beperkt aantal thema's, die vanuit het perspectief van de cliŽnt en zorgaanbieders als belangrijkst wordt ervaren. De thema's zorgen ervoor dat de impuls gericht kan toewerken naar kennis.
  • Om ook van elkaar te leren, worden er rond een aantal zorginhoudelijke thema's kleine, snel schakelende netwerken gecreŽerd, waarin de uitwisseling van kennis, intervisie en samenwerking op het vlak van inzet van technologie in de zorg centraal staat. Die kennis wordt gedeeld, zodat de hele sector kan profiteren. In de netwerken sluiten zorgkantoren, onderzoeksinstituten en producenten aan.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-31765-427 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

De uitnodiging is naar alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg gestuurd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 765, nr. 427 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.