Brief regering; Reactie Europese Commissie op motie Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor AlbaniŽ via de noodremprocedure (29911-239) - Bestrijding georganiseerde criminaliteit - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

29 911

Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 248    BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juli 2019

Het kabinet hecht eraan de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumlibe-ralisatie voor AlbaniŽ via de noodremprocedure (Kamerstuk 29 911, nr. 239). Het kabinet stuurde de Commissie op 31 mei jl. een notificatie met het verzoek conform artikel 8 lid 2 van Verordening 2018/1806 van 14 november 2018 te onderzoeken of er aanleiding is visumliberalisatie voor Albanese burgers tijdelijk op te schorten. Het kabinet deed daarbij een beroep op zowel de ernst van de criminele delicten als de cijfers t.a.v. asielaanvragen en het aantal weigeringen.

Op 1 juli jl. werd de bijgevoegde reactie ontvangen1. Hierin antwoordde de Commissie dat niet is voldaan aan de formele criteria van Verordening 2018/1806 voor het opschorten van de visumvrijstelling van Albanese burgers. De Commissie oordeelt dat geen sprake is van substantiŽle toename van Albanese misdaden in Nederland, noch van een substantiŽle toename van het aantal geweigerde Albanezen of het aantal asielaanvragen conform de vigerende criteria van de Verordening. De Commissie stelt bovendien vast dat de samenwerking met de Albanese autoriteiten op deze terreinen goed is.

Tegelijkertijd benadrukt de Commissie dat AlbaniŽ voortdurend aan de voorwaarden voor visumliberalisatie moet blijven voldoen en zijn inspanningen op deze terreinen moet verdiepen. Ook geeft de Commissie aan dat de Unie de voortgang ter zake eerlijk en objectief moet beoordelen. De Commissie zegt toe de voortgang te zullen blijven monitoren en hierover in het eerstvolgende noodremmechanismerapport te zullen rapporteren.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-29911-248 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Het kabinet zal de samenwerking met de Albanese autoriteiten op deze terreinen voortzetten en er nauwgezet op toe blijven zien dat AlbaniŽ aan de voorwaarden voor visumliberalisatie voldoet.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 911, nr. 248 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.