Brief regering; Adviesvraag aan de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden - Gewasbeschermingsbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 16 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

27 858

Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 480    BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2019

In deze brief informeer ik uw Kamer mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), over de adviesvraag aan de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico's van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden.

In de kabinetsreactie aan uw Kamer van 10 april jl. informeerden wij u over de resultaten van het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO) inzake de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt (Kamerstuk 27 858, nr. 450). Het RIVM, dat het onderzoek coördineerde, concludeerde dat er geen grenswaarden zijn overschreden en dat de blootstelling ook niet wordt onderschat in de huidige toelatingsmethodiek.

Het RIVM adviseerde wel om vervolgonderzoek uit te voeren. Het kabinet vindt het belangrijk dat de leefomgeving van omwonenden gezond en veilig is en ook als zodanig wordt ervaren. Wij hebben daarom in onze kabinetsreactie reeds aangegeven de Gezondheidsraad wederom om advies te vragen.

Inmiddels heb ik mede namens de Minister van LNV en de Staatssecretaris van IenW de adviesvraag uitgewerkt en aan de Gezondheidsraad voorgelegd. Deze adviesvraag is als bijlage toegevoegd aan deze brief1.

De Gezondheidsraad verwacht uiterlijk 1 juni 2020 het advies uit te brengen.

Ik hoop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister voor Medische Zorg en Sport,

B.J. Bruins 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-27858-480 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 27 858, nr. 480


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.