Brief regering; E-health tender 2019 - Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 12 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

27 529

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 187

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2019

Met deze brief informeer ik u over het toekennen van de middelen uit de derde e-health tender van de Seed capital regeling. Doel van deze tender is e-health innovaties sneller op te schalen, zodat ze onderdeel van het zorgproces worden en de patiënt er in heel Nederland gebruik van kan maken.

E-health tender 2019

In 2019 is een derde e-health tender opengesteld samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het volledige budget van € 9 mln. is toegekend aan de e-health fondsen Nextgen Ventures 2 en INZET I. Aandeelhouders van Nextgen zijn Zorgverzekeraar Menzis, De Friesland zorgverzekeraar, Stichting Triade (gelieerd aan UMCG) en Noaber Foundation. INZET is een nieuw fonds, waarin gezondheids-, welzijns- en vermogensfondsen en particuliere maatschappelijke investeerders samen gaan werken. Het betreft Nierstichting, Reuma Nederland, KWF, Maag Lever Darm Stichting en De Nederlandse Stichting Gehandicapt Kind (NSGK), Stichting Else, Fonds Sluyterman van Loo en Invest MZ.

Het budget wordt ingezet om de inleg van de private investeerders te matchen. Hierdoor komt er, vanaf medio 2019, in totaal meer dan € 18 mln beschikbaar voor investeringen in veelbelovende innovatieve (e-health)startups met maatschappelijke impact.

Eerdere e-health tenders

Al eerder zijn in 2017 op grond van de Seed capital regeling twee e-health tenders opengesteld van in totaal circa € 12,8 mln. De fondsen die in 2017 budget ontvingen zijn Blue Sparrows Medtech Finance, Health Innovation Fund III, Healthy.Capital I en Holland Venture Zorginnovaties II.

kst-27529-187 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Voorbeelden van e-health startups waarin is geïnvesteerd zijn: Livassured (Nightwatch, oplossing voor epilepsie patiënten), RelieVR (Virtual Reality oplossing voor chronische pijnbestrijding) en MedApp (oplossing waarmee therapietrouw van medicijngebruikers wordt bevorderd). Met de inleg van de private investeerders uit de eerste twee e-health tenders is in totaal circa € 25,6 mln. beschikbaar gesteld voor veelbelovende (e-health)startups.

Tot slot

Via de Voortgangsrapportage Innovatie en Zorgvernieuwing 2020 zal ik u nader informeren over de startups waarin de fondsen uit de tender 2019 investeren.

De Minister voor Medische Zorg en Sport,

B.J. Bruins

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 27 529, nr. 187 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.