Brief regering; Beleidsdoorlichting BIT 2017-2018 - Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 15 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

30 985

Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nr. 34

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2019

De Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) 20181 van het Ministerie van Financiën schrijft voor dat het beleid dat onder de beleidsartikelen in de begroting valt, periodiek geëvalueerd moet worden. In deze brief informeer ik uw Kamer over de opzet en vraagstelling van het onderdeel van artikel 7, Kwaliteit Rijksdienst, namelijk de beleidsdoorlichting van het Bureau ICT-toetsing (BIT). Hiermee geef ik tevens uitvoering aan de motie van het lid Harbers2.

Beleidsdoorlichting BIT en onderzoek motie Middendorp

In overleg met de Minister van BZK heb ik uw Kamer laten weten de toegezegde beleidsdoorlichting over de periode van 2017 en 2018 van het BIT eerder gepland voor 2020 in de tijd naar voren te halen en af te ronden voor het einde van dit jaar. Ik zal deze beleidsdoorlichting, samen met de gewijzigde motie van het lid Middendorp3, benutten om hiermee eind dit jaar antwoord te geven op een structurele voortzetting en positionering van de taken van het BIT.

Aanpak en proces van de beleidsdoorlichting

Het doel van de beleidsdoorlichting is de doeltreffendheid en de doelmatigheid te onderzoeken van het gevoerde beleid rondom de tijdelijke versterking van het CIO-stelsel door onder andere de instelling van het Bureau ICT-toetsing, zoals geadviseerd door de commissie Elias4.

1    Stcrt. 2018, nr. 16632

2    Kamerstuk 34 000, nr. 36

3    Gewijzigde motie van het lid Middendorp betreffende een onderzoek naar een digitale Rijksinspectie, Kamerstuk 35 000 VII, nr. 34

4    Kamerstuk 33 326, nr. 5

kst-30985-34 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

De beleidsdoorlichting heeft betrekking op het beleid in de periode 2017 en 2018.

De opzet en de vraagstelling van de beleidsdoorlichting

De beleidsdoorlichting is gebaseerd op bestaande documenten zoals het instellingsbesluit1 en het wijzigingsbesluit2 van het BIT, de jaarrapportages over 2017 en 2018 en de onafhankelijke evaluatie in opdracht van de Toezichtsraad BIT. De aanwezige onderzoeksgegevens dekken niet het gehele te onderzoeken veld af. Ik heb een extern onderzoeksbureau de opdracht gegeven op basis van de RPE-vragen met aanvullend materiaal tot een beleidsdoorlichting te komen.

De centrale onderzoeksvragen bij deze beleidsdoorlichting hebben betrekking op:

 • • 
  Het verbeteren van de opdrachtformulering
 • • 
  Het verbeteren en verankeren van de ICT-projectbeheersing
 • • 
  Het vergroten en verankeren van de ICT-taakvolwassenheid
 • • 
  De BIT doelmatigheid.
 

Boekjaar

2017

2018

 

Realisatie

Realisatie

Formatie

10,3 FTE

10,5 FTE

Opleidingen

5.384

3.041

Pers. exploitatie

27.123

8.208

Vacatiegelden

3.571

 

Externe inhuur

775.283

1.446.412

Materieel

11.409

5.522

Totaal

822.770

1.463.182

Het onderzoeksbureau zal starten met het reconstrueren van de beleidstheorie. Hierbij wordt het rapport van de Algemene Rekenkamer3 voor de huidige inrichting van het CIO-stelsel als vertrekpunt genomen.

Vervolgens wordt een selectie gemaakt van de te interviewen personen.

Met de beleidstheorie als uitgangspunt worden de beleidsinstrumenten geanalyseerd aan de hand van de centrale onderzoeksvragen. Op basis hiervan verwacht ik uitspraken te kunnen doen over de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het BIT en daarbij zal ook worden gekeken naar de organisatorische ophanging van het BIT en de governance van het stelsel. Uit de analyse zal blijken of de huidige situatie verbetering behoeft. Dit wordt uitgewerkt in samenhang met de toegezegde analyses, waarover uw Kamer met mijn brief voor het zomerreces wordt geïnformeerd.

Het onderzoek is gegund aan het externe bureau Twijnstra Gudde (TG). Bij het proces wordt een onafhankelijk deskundige betrokken. De onafhankelijk deskundige ziet toe op de kwaliteit van de onderzoeksmethodiek en velt een oordeel over de kwaliteit van de uiteindelijke beleidsdoorlichting. Een universitair hoofddocent verbonden aan het faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, mevr. dr. A. Wille, zal deze rol vervullen. Zij heeft deel uitgemaakt van verschillende evaluatie- en begeleidingscommissies en is een expert op het terrein van de methodologie van beleids-doorlichtingen. De onderzoeksopzet en vraagstelling zijn met haar afgestemd.

Een begeleidingscommissie bewaakt de kwaliteit en de voortgang van de doorlichting. Voor de begeleiding van het onderzoek zijn de volgende commissieleden beschikbaar:

 • • 
  Een lid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie en tevens voorzitter
 • • 
  Een lid van het Bureau ICT-toetsing
 • • 
  Een lid van het Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting
 • • 
  Een lid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Financieel-Economische Zaken
 • • 
  Een lid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • • 
  De onafhankelijk deskundige.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 30 985, nr. 34 3

1

   Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing)

2

   Wijzigingsbesluit Instellingsbesluit Tijdelijk bureau ICT-toetsing, Stcrt. 2018, nr. 41047.

3

   Inrichting CIO-stelsel/Rol departementale CIO, (MR, 2008/2010/2011, Kamerstuk 26 643, nrs. 121, 128, 135, 172 en 282; Kamerstuk 29 362, nr. 156, mei 2010; Kamerstuk 33 326, nr. 13 en Stcrt. 2015, nr. 21178).

Stand van zaken en maatregelen versterking Bureau ICT-toetsing.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.