Brief regering; Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) - Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 5 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 402

Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Nr. 73

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2019

Binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Kamerstuk 32 402) dient aan de Staten-Generaal een evaluatie gestuurd te worden over de doeltreffendheid en effecten van deze wet in de praktijk (artikel 31). De opdracht voor het doen uitvoeren van deze evaluatie heb ik verleend aan ZonMw. Bij deze stuur ik u als bijlage een afschrift van de opdrachtbrief.1

De Minister voor Medische Zorg en Sport,

B.J. Bruins

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-32402-73 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 402, nr. 73


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.