Brief regering; Reactie op verzoek commissie over vaccintekorten in de private markt - Preventief gezondheidsbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 16 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 793

Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 401

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2019

Met deze brief reageer ik op het verzoek van de Kamer om een afschrift te ontvangen van mijn reactie op een emailbericht van de heer G. van Glaxo Smith Kline (GSK) betreffende vaccintekorten in de private markt. Er wordt hierbij met name gedoeld op meningokokken B vaccins.

Allereerst wil ik benadrukken dat het contact vanuit VWS met vaccinpro-ducenten beperkt is tot een aantal vaste momenten per jaar. Het RIVM organiseert twee keer per jaar een horizonscan waarvoor alle vaccinpro-ducenten worden uitgenodigd. Mijn ambtenaren spreken daarnaast twee keer per jaar met HollandBio, de koepelorganisatie van vaccinprodu-centen.

De Dienst Vaccinvoorziening en Preventie (DVP) van het RIVM onderhoudt contacten met vaccinproducenten in het kader van de inkoopprocessen van vaccins voor de verschillende vaccinatieprogramma's. Wanneer vaccinproducenten overige informatie willen delen, dan kan dit te allen tijde via het speciaal hiervoor door RIVM ingerichte Loket Vaccin Advies.

Ondanks deze overlegstructuur zoeken vaccinproducenten ook op andere manieren en momenten contact met VWS. Vanwege de afgesproken contactmomenten kies ik ervoor om sommige berichtgeving van vaccinproducenten voor kennisgeving aan te nemen. In het geval van GSK heb ik op 7 mei 2019 gereageerd op brieven die GSK op respectievelijk 15 februari 2019 en 2 april 2019 aan mij heeft verzonden, naar aanleiding van het Kamerdebat over vaccinaties (14 februari 2019) (Handelingen II 2018/19, nr. 54, items 5 en 9) en het advies van de Gezondheidsraad over meningokokken (19 december 2018) (Kamerstuk 32 793, nr. 341). In deze brief heb ik GSK ook gewezen op de reguliere overlegstructuren.

kst-32793-401 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Graag voldoe ik hierbij aan uw verzoek om u een afschrift van mijn antwoord aan GSK te doen toekomen1.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P Blokhuis

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 793, nr. 401 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.