Motie Van Meenen over inclusief onderwijs voor ieder kind - Passend onderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 8 april 2020
kalender

Motie Van Meenen over inclusief onderwijs voor ieder kind - Passend onderwijs

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

31 497

Passend onderwijs

Nr. 327

MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 4 juli 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2020 de eindevaluatie komt van de Wet passend onderwijs;

overwegende dat het van belang is dat alle betrokken partijen integraal kijken wat er nodig is om de resultaten van de evaluatie om te zetten in een gezamenlijke weg naar inclusief onderwijs voor ieder kind;

verzoekt de regering een brede coalitie op te bouwen in ieder geval bestaande uit leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen, besturen, gemeenten, kinderopvang en (jeugd)zorg om tot inclusief en goed onderwijs voor ieder kind te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

kst-31497-327 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 497, nr. 327


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.