Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Geleijnse over het bericht ĎZorg voor patiŽnten met psychoses is ondermaatsí - Geestelijke gezondheidszorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 8 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

25 424

Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 477    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2019

Op vrijdag 31 mei jongstleden verscheen het bericht in de Volkskrant dat behandeling met psychotherapie effectief kan zijn voor mensen met psychose en overlast voor de samenleving kan verminderen. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieŽn, dat circa 75.000 Nederlandse patiŽnten met psychoses niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Als belangrijkste reden wordt hiervoor aangegeven dat er te weinig behandelaars zijn. De psychologen die er wel zijn, laten zich vaak afschrikken door de complexe problemen waar de patiŽnten mee kampen en zouden denken dat de behandelwinst beperkt is, aldus de Volkskrant.

Iedereen die geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig heeft moet veilige, kwalitatief goede en betaalbare zorg krijgen. Dat geldt dus ook voor patiŽnten met een psychose. Het is belangrijk dat deze kwetsbare mensen de juiste opvang, zorg en ondersteuning krijgen. Ik vind het daarom waardevol dat de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieŽn onderzoek heeft gedaan naar zorg voor patiŽnten met psychoses. De conclusies van dit onderzoek en het artikel over dit rapport van 31 mei 2019 in de Volkskrant vind ik opvallend en zorgelijk. Dit signaal vraagt om meer verdieping. In deze brief licht ik daarom toe welke acties ik heb ingezet om zorg voor patiŽnten met psychose te verbeteren en het signaal van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieŽn in een bredere context te plaatsen.

Ten eerste is het aan organisaties van zorgverzekeraars, zorgverleners, zorgaanbieders en patiŽnten om met elkaar te beschrijven wat zij zien als noodzakelijk goede zorg en hoe ze dat doelmatig organiseren. Onder begeleiding van Alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa GGZ) is er de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe Zorgstandaard Psychose. De ontwikkeling hiervan zal binnenkort worden afgerond. Daarmee is vanaf dat moment sprake van een nieuwe veldnorm voor goede zorg voor patiŽnten met een psychose.

kst-25424-477 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Ten tweede moet er voldoende behandelcapaciteit zijn. In het hoofdlijnenakkoord ggz (Kamerstuk 25 424, nr. 420) heb ik met partijen afspraken gemaakt over het verruimen van de opleidingscapaciteit. In 2018 zijn 150 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen beschikbaar gesteld en voor 2019 is Ä 20 miljoen extra gereserveerd voor opleidingen.

Ten derde doet Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) op dit moment onderzoek naar zinnige zorg voor patiŽnten met een psychose. Het doel van dit onderzoek is te komen tot concrete aanbevelingen voor de patiŽntgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid. Dit onderwerp heeft het Zorginstituut gekozen op basis van signalen van veldpartijen in de ggz. De conclusies van het onderzoek van de Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapieŽn waar de Volkskrant naar verwijst worden bij het onderzoek van het Zorginstituut betrokken. Ik verwacht de conclusies van het Zorginstituut aan het einde van dit jaar te mogen ontvangen. Ik zal het eindrapport met uw Kamer delen en op basis van de conclusies van het Zorginstituut in gesprek gaan met ggz-partijen.

Ik hoop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P Blokhuis

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 25 424, nr. 477 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.