Motie Van Ojik/Karabulut over verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bij het naleven van mensenrechten - Mensenrechten in het buitenlands beleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 15 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 735

Mensenrechten in het buitenlands beleid

Nr. 252

MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het laatste Nationaal Actieplan mensenrechten en bedrijfsleven uit 2013 stamt;

overwegende dat het kabinet zich beraadt op herziening van het Nationaal Actieplan mensenrechten en bedrijfsleven;

verzoekt de regering, bij de vernieuwing van het Nationaal Actieplan mensenrechten en bedrijfsleven extra maatregelen te nemen zodat de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het naleven van mensenrechten wordt gewaarborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik Karabulut

kst-32735-252 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 735, nr. 252


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.