Brief regering; Concept Strategische Agenda 2019-2024 - Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

21 501-20

Europese Raad

Nr. 1459

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2019

Conform de toezegging in de geannoteerde agenda van informele Europese Raad van 28 mei 2019 (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1453), en in lijn met de staande informatie-afspraken met het Nederlandse parlement, stuur ik u hierbij, mede namens de Minister-President, ter vertrouwelijke inzage de concept Strategische Agenda 2019-20241. De Strategische Agenda zal door de Europese Raad van 20-21 juni 2019 worden vastgesteld.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

kst-21501-20-1459 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-20, nr. 1459


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.