Motie Beckerman c.s. over een brede evaluatie van de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen - Nieuwe visie cultuurbeleid

Deze motie i is onder nr. 293 toegevoegd aan dossier 32820 - Nieuwe visie cultuurbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nieuwe visie cultuurbeleid; Motie; Motie van het lid Beckerman c.s. over een brede evaluatie van de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen
Document­datum 27-06-2019
Publicatie­datum 27-06-2019
Nummer KST32820293
Kenmerk 32820, nr. 293
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 820

Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 293

MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel de Raad voor Cultuur als de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed knelpunten signaleren in de uitvoering van de Erfgoedwet waaronder:

  • • 
    1. Gemeenten die hun taken nu niet goed of niet goed genoeg

(kunnen) uitvoeren terwijl zij er met de Omgevingswet nieuwe taken bij krijgen.

  • • 
    2. Het onder druk staan van de kwaliteit van archeologisch onderzoek bij bedrijven.
  • • 
    3. Te grote onzichtbaarheid van archeologie bij een breed publiek;

overwegende dat de Erfgoedwet in 2021 geëvalueerd moet worden en de Minister reeds enkele onderzoeken heeft aangekondigd;

verzoekt de regering, de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen breed te evalueren met aandacht voor onder andere bovenstaande knelpunten en een internationale vergelijking te maken om te leren van andere landen;

verzoekt de regering voorts, de Kamer bij deze evaluatie te betrekken en voorafgaand het plan van aanpak van de evaluatie naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Belhaj

Bisschop

kst-32820-293 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 820, nr. 293


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.