Brief regering; Maatregelen provincie Noord-Holland / Tata Steel inzake grafietregens - Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

29 383

Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 329    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN

WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2019

Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief van gedeputeerde staten (hierna GS) van de provincie Noord-Holland aan provinciale staten (hierna PS) van 17 juni jl. In deze brief informeert GS PS over de stand van zaken rond de maatregelen ter voorkoming van grafietregens (zie bijlage)1 2.

Onlangs heeft er een aantal debatten in provinciale staten Noord-Holland plaatsgevonden over de grafietregens veroorzaakt door het bedrijf Harsco, gelegen op het terrein van Tata Steel. Het laatste debat heeft 17 juni jl. plaatsgevonden waarin een tweetal moties zijn aangenomen (zie bijlage). Strekking van de moties:

  • 1. 
    PS wordt elke twee weken geïnformeerd door GS over de stand van zaken rondom Tata Steel/Harsco;
  • 2. 
    Er komt een brief voor het zomerreces over de escalatieladder van de provincie, de opbrengsten van de dwangsommen toe te voegen aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspannen kunnen worden gefinancierd, alle vergunningen van Tata steel / Harsco door te lichten en zal PS bijvoorbeeld de Randstedelijke Rekenkamer verzoeken om een vervolgonderzoek te starten naar de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken door de ODNZKG en de rol van de provincie daarbij.

Tevens stuur ik u een infographic van het aangekondigde verbeterplan van Tata Steel waarin maatregelen op verschillende onderwerpen (NOx,

1    De onderliggende stukken kunt u vinden op: http://zoek.openstateninformatie.nl/#/g/noord-holland/search/tata

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-29383-329 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

licht, geur, geluid en stof) worden toegelicht (zie bijlage)1. Hierbij is ook aandacht voor de verwerking van de ROZA-slak. De primaire veroorzaker van grafietoverlast2.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

  • S. 
    van Veldhoven-van der Meer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 383, nr. 329 2

1

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2

   De volledige aanpak kunt u vinden op: https://omgeving.tatasteel.nl/assets/user/Publicaties/ Overlast/Roadmap%202030_Aanpak.pdf


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.