Brief regering; Uitstel toezending toegezegde brief over stand van zaken inzake motie Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod - Toekomst mediabeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 827

Toekomst mediabeleid

Nr. 153

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2019

Op 16 mei jl. vond het AO Streekomroepen plaats. In reactie op vragen van de Kamerleden Sneller (D66), Van der Molen (CDA), Aartsen (VVD) en Kwint (SP) zegde ik tijdens dat AO toe uw Kamer begin juni een stand-van-zakenbrief over de motie Sneller c.s.1 te sturen. Verder zegde ik uw Kamer toe in die brief de uitkomsten mee te nemen van het door het Kamerlid Aartsen gesuggereerde gesprek met de stichting Regionale Publieke Omroep (hierna: RPO).

De uitwerking van de motie Sneller c.s. en bovenstaande toezegging vergt helaas meer tijd dan voorzien. Ik streef ernaar uw Kamer op korte termijn te informeren over de stand van zaken van de motie Sneller c.s. en het door het Kamerlid Aartsen gesuggereerde gesprek met de RPO.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

  • A. 
    Slob

1 Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 132.

kst-32827-153 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 827, nr. 153


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.