Motie Van Gerven over optreden van de NZa bij budgetplafonds voor transgenderzorg - Ziekenhuiszorg

Deze motie i is onder nr. 231 toegevoegd aan dossier 31016 - Ziekenhuiszorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Ziekenhuiszorg; Motie; Motie van het lid Van Gerven over optreden van de NZa bij budgetplafonds voor transgenderzorg
Document­datum 18-06-2019
Publicatie­datum 19-06-2019
Nummer KST31016231
Kenmerk 31016, nr. 231
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

31 016

Ziekenhuiszorg

Nr. 231

MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 18 juni 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er lange wachtlijsten bestaan voor transgenderzorg en dat dit leidt tot een ongewenste situatie;

constaterende dat zorgverzekeraars soms budgetplafonds afspreken met instellingen en dat die budgetplafonds ertoe kunnen leiden dat transgenderzorg voor dat jaar niet meer wordt aangeboden ondanks dat er capaciteit beschikbaar is;

verzoekt de regering, de NZa handhavend te laten optreden wanneer zorgverzekeraars budgetplafonds hanteren voor aanbieders van transgenderzorg terwijl er capaciteit beschikbaar is om transgenderzorg te leveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

kst-31016-231 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 016, nr. 231


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.