Brief regering; Rapport Archiefwet BES, verkenning van de zorg voor overheidsinformatie - Modernisering van de overheid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 24 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

29 362

Modernisering van de overheid

Nr. 280    BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET

ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2019

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het bijgaande rapport aan van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de naleving van de Archiefwet BES.1 2 Het rapport, opgesteld in februari jl., biedt een beeld van het informatiebeheer bij de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius op basis van een bezoek door de Inspectie ter plaatse in april 2018.

Het rapport doet uit oogpunt van de overheidsadministratie en het belang van het erfgoed een aantal aanbevelingen dat zowel gericht is aan de bestuurscolleges als aan de rijksoverheid. In de aanbevelingen kan ik mij vinden.

Wat betreft de verantwoordelijkheid van de bestuurscolleges maken deze aanbevelingen volgens de Inspectie-OE bij voorkeur onderdeel uit van een eilandgebonden plan van aanpak. Uit oogpunt hiervan zal ik samen met de Staatssecretaris van BZK nagaan in hoeverre een dergelijke aanpak samen kan gaan met reeds bestaande plannen, zoals de gezamenlijke huisvesting van rijksambtenaren en het openbaar lichaam Sint Eustatius, en welke kansen zich voordoen op de andere eilanden. Dit betreft met name de mogelijkheid van samenwerking op het gebied van overheidsinformatie tussen de openbare lichamen en de rijksdiensten.

Ten aanzien van de aanbeveling aan het Rijk voor het treffen van basale voorzieningen voor archiefruimten en archiefbewaarplaatsen wil ik, in nauw overleg met de betrokken colleges, de mogelijkheden nader onderzoeken. Hierbij wil ik tevens het Nationaal Archief inzetten, dat reeds

1    Ten tijde van het opstellen van het rapport was de Inspectie nog getiteld Erfgoedinspectie. Sinds 1 maart 2019 gaat zij verder onder de naam Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (https://www.inspectie-oe.nl).

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-29362-280 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

eerder bijdroeg aan kennisuitwisseling en training op de eilanden alsmede aan conservering en digitalisering van historisch materiaal. Deze basale voorzieningen zijn vanwege de samenhang in het informatiebeheer niet goed los te zien van de hiervoor genoemde plannen van aanpak en lokale betrokkenheid. Ook vormen zij een belangrijke voorwaarde voor een goede publieke toegang tot het cultureel erfgoed.

Over de specifieke aanbevelingen in het rapport (3.2.3; 3.2.4) over de staat van de akten van de burgerlijke stand is te melden, dat digitalisering van de akten en gezinskaarten op Bonaire inmiddels is afgerond en dat aan een zelfde traject voor Sint Eustatius en Saba binnenkort begonnen zal worden. Net als op Bonaire zullen deze akten met middelen van BZK en mijn departement worden gerestaureerd en gedigitaliseerd, een en ander onder begeleiding van het Nationaal Archief.

Wat betreft de kadastrale registers kan worden opgemerkt, dat het Kadaster Nederland zich bewust is van de slechte staat van deze registers en deze dienst de openbare lichamen nu reeds bijstaat bij de digitalisering hiervan. Deze activiteit wordt voortgezet en het verdere vooruitzicht is dat na inwerkingtreding van de Kadasterwet BES (uiterlijk 1-1-2020) deze problematiek zal zijn opgelost.

Tevens wil ik het onderwerp informatiebeheer en archiefzorg bespreken tijdens het bezoek dat ik voornemens ben te brengen aan de eilanden dan wel op andere momenten. Met de Inspectie-OE onderschrijf ik het belang dat ook de burgers op Caribisch Nederland goede toegang hebben tot de openbare archieven, zowel uit oogpunt van transparantie van bestuur als kennis van de eigen geschiedenis.

Van de voortgang van de verschillende acties zal ik uw Kamer op de hoogte houden.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

  • A. 
    Slob

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 362, nr. 280 2


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.