Brief regering; Verslag van de 63e editie van de Commission on the Status of Women (CSW) - Emancipatiebeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

30 420

Emancipatiebeleid

Nr. 321

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juni 2019

Hierbij zend ik u, ter informatie, het verslag van mijn deelname aan de 63e editie van de Commission on the Status of Women (CSW)1. Samen met Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba vertegenwoordigde ik het Koninkrijk der Nederlanden gedurende de eerste dagen van de commissie. Tijdens de onderhandelingen van dit jaar waren de conservatieve krachten sterk vertegenwoordigd. Dit noopt tot waakzaamheid en een blijvende inzet in relevante Europese en internationale fora ter bescherming van de rechten van alle meisjes en vrouwen. Graag deel ik het verslag van de onderhandelingen met u zodat u beter zicht krijgt op de inzet van het Koninkrijk.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-30420-321 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 30 420, nr. 321


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.