Brief regering; Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024 - Nieuwe visie cultuurbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 820

Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 290

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2019

Bijgaand vindt u de brief Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-20241.

Het eerste deel van de brief schetst mijn uitgangspunten voor de nieuwe periode: verbreding en vernieuwing, een sterke culturele sector, cultuur voor iedereen en cultuur is grenzeloos. Ook laat ik zien hoe ik deze doelen samen met mijn medebestuurders in gemeenten en provincies wil bereiken. Het tweede deel schetst de samenstelling van de basisinfrastructuur in de periode 2021-2024.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-32820-290 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 820, nr. 290


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.