Brief regering; Voorbereiding luchthavenbesluit De Peel - Luchtvaartbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 16 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

31 936

Luchtvaartbeleid

Nr. 638    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2019

De wet verplicht Defensie om voor al zijn militaire luchthavens uiterlijk op 1 november 2021 een luchthavenbesluit vast te stellen. Dat geldt ook voor de vliegbasis De Peel. Deze situatie stelt Defensie voor de vraag wat te doen met de vliegactiviteiten op De Peel. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (Kamerstuk 34 932, nr. 3) is gemeld, dat Defensie zich beraadt op de rol die de luchthaven De Peel kan vervullen in het geheel van in totaal 8 militaire luchthavens. Als er geen luchthavenbesluit voor De Peel wordt vastgesteld, vervalt de huidige aanwijzing militair luchtvaartterrein en de bijbehorende geluidszonering en kan Defensie na 2021 geen vliegactiviteiten meer uitvoeren op De Peel.

Nadat in het vorige decennium de vliegbases Soesterberg en Twente en marinevliegkamp Valkenburg vanwege bezuinigingen zijn afgestoten, zit Defensie nu krap in zijn ruimte voor militaire vliegactiviteiten. Nu de defensiebegroting weer groeit, nemen ook de militaire vliegactiviteiten toe, onder andere omdat er meer geld is voor oefenen en trainen. De ontwikkeling van de internationale veiligheidssituatie onderstreept de noodzaak daarvan. Daarom onderzoekt Defensie op alle actieve velden welke ruimte er nog over is voor de huidige en voorgenomen militaire vliegactiviteiten. Defensie kan dan ook de geluidsruimte die hoort bij de vliegbasis De Peel niet missen. Dat betekent dat Defensie heeft besloten een luchthavenbesluit voor te bereiden, zodat een reactivering van de vliegbasis op termijn mogelijk is. De gereactiveerde vliegbasis De Peel zal onderdeel uitmaken van de Luitenant-generaal Bestkazerne, die onderdak blijft bieden aan het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscom-mando.

Inhoud

In de milieueffectrapportage (MER) worden verschillende varianten voor het gebruik van de militaire luchthaven onderzocht. Uitgangspunt voor kst-31936-638 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

het luchthavenbesluit is de omvang van de huidige geluidszone: het totale gebruik zal niet leiden tot een vergroting van de geluidszone. De maximale variant binnen deze geluidszone is een zogenoemde Deployable Operating Base, waarbij twaalf jachtvliegtuigen zo'n drie keer per jaar in perioden van ongeveer zes weken vanaf De Peel opereren en daar ook gestationeerd zijn. Daarnaast blijven helikopters oefenen op en boven De Peel, binnen dezelfde geluidszone. Op deze manier kan het Commando Luchtstrijdkrachten de geoefendheid vergroten en zich ook beter voorbereiden op missies. De eventuele reactivering zal zich pas voordoen na 2021.

Proces

De voorbereiding van een luchthavenbesluit is vandaag officieel begonnen met een overleg met de besturen van provincies en gemeenten, waarin zij zijn geïnformeerd over de plannen voor De Peel. Defensie organiseert twee publieksavonden voor omwonenden, op woensdag 26 juni in Venray en op maandag 1 juli in Gemert. Die publieksavonden markeren het begin van de uitgebreide MER-procedure en de ter inzagelegging van de Concept-notitie reikwijdte en detailniveau voor de milieueffectrapportage ter voorbereiding van een luchthavenbesluit.

Op korte termijn wordt een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu voor de vliegbasis De Peel ingesteld, zoals die ook bestaat voor de andere militaire luchthavens, waarin de voorbereiding van het luchthavenbesluit regelmatig kan worden besproken met vertegenwoordigers van de provincies, van de gemeenten en van omwonenden. Dat zijn de provincies Limburg en Noord-Brabant en de gemeenten Asten, Bergen, Boxmeer, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Sint Anthonis, Someren en Venray. Desgewenst zullen ook presentaties voor provinciale staten en gemeenteraden en hun inwoners worden verzorgd.

Defensie zal vooruitlopend op de inwerkingtreding van het luchthavenbesluit geen investeringen doen ten behoeve van de vliegbasis De Peel. Voordat die investeringen kunnen worden gedaan, zal Defensie overeenkomstig de DMP-procedure een behoeftestelling maken en die te zijner tijd aan de Kamer voorleggen.

Via het Jaarverslag en in de begroting van het Ministerie van Defensie zal ik u op de hoogte houden van de voortgang van de voorbereiding van het luchthavenbesluit.

De Staatssecretaris van Defensie,

  • B. 
    Visser

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 936, nr. 638 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.