Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het ontvangen van een embargo-exemplaar van van het Onderwijs - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Nr. 189

BRIEF VAN MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2019

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de wens geuit om gelijktijdig met de onderwijsorganisaties en de pers een embargo-exemplaar van de Staat van het Onderwijs te mogen ontvangen.

Mede namens mijn ambtgenoot kan ik u meedelen dat wij uw commissie volgend jaar onder embargo een harde kopie van het verslag over de staat van het onderwijs van de Inspectie van het onderwijs voorzien van onze reactie (tezamen de Staat van het Onderwijs, conform de WOT artikel 8 tweede lid) één dag voor publicatie zullen verstrekken.

Uw commissie heeft ook de wens geuit of het mogelijk is om het congres van de inspectie op een niet vergaderdag van de Tweede Kamer te organiseren. De organisatie van het congres is in handen van de Inspectie van het onderwijs. Belangrijkste doelgroep van het congres zijn werkenden in het onderwijs. Om het congres voor hen maximaal toegankelijk te houden laat de inspectie weten dat het congres feitelijk niet op een andere dag dan woensdag plaats kan vinden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

kst-35000-VIII-189 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 VIII, nr. 189


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.