Brief regering; Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2018 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Nr. 187

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2019

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2018 van het College voor Toetsen en Examens (hierna: CvTE) aan1. Dit verslag wordt aan u gestuurd conform artikel 18 van de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen. In het verslag blikt het CvTE terug op de taakuitvoering en het gevoerde beleid in 2018. Tevens beschrijft het CvTE hoe het afgelopen jaar vorm is gegeven aan het bereiken van meer transparantie over de werkwijze van het CvTE en hoe gewerkt wordt aan het vergroten van de betrokkenheid van onder andere docenten in het voortgezet onderwijs. Hiermee verstevigt het CvTE het draagvlak voor de centraal examens.

Daarnaast laat ik u via deze weg weten dat ik middels de brief Visie toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2 gereageerd heb op de commissiebrief3 Aanbieding rapport «Een volwaardig schoolexamen» van Commissie Kwaliteit Schoolexaminering.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

  • A. 
    Slob

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Kamerbrief van 18 april 2019, Kamerstuk 31 289, nr. 395.

3    Brief vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met kenmerk 2019D01847

kst-35000-VIII-187 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 VIII, nr. 187


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.