Brief regering; Reactie op verzoek commissie over beantwoording vragen advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

31 288

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 737

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juni 2019

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 29 mei jl. een aantal vragen voorgelegd houdende het Advies van de adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (Kamerstuk 31 288, nr. 726), met daarbij het verzoek om de vragen door te geleiden naar de commissie Van Rijn.

De commissie heeft mij laten weten de vragen die op het advies van toepassing zijn, niet schriftelijk voor 12 juni te kunnen beantwoorden. Op 12 juni a.s. verzorgt de commissie Van Rijn een technische briefing voor de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tijdens deze briefing zal de commissie Van Rijn een nadere toelichting geven op het advies en zal zij een deel van de vragen mondeling beantwoorden.

De overgebleven vragen zal ik gelijktijdig met mijn beleidsreactie op het advies van de commissie Van Rijn beantwoorden. Deze beantwoording ontvangt u naar verwachting op 21 juni.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

kst-31288-737 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 288, nr. 737


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.