Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 15 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 200 X

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018

Nr. 8

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 7 juni 2019

De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 23 mei 2019 voorgelegd aan de Minister van Defensie. Bij brief van 4 juni 2019 zijn ze door de Minister van Defensie beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Aukje de Vries

De griffier van de commissie,

De Lange

kst-35200-X-8 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Welke uitgaven vallen onder «overige exploitatie» en waarom hebben de meeruitgaven zich niet bij «instandhouding» voorgedaan? Waren meer uitgaven in het kader van instandhouding niet nodig?

Het Materieellogistiek Commando onderhoudt de landsystemen van de gehele krijgsmacht. Afhankelijk van de aard van de uitgaven worden deze verantwoord op «Instandhouding» of op «Overige exploitatie». Direct aan wapensystemen gerelateerde uitgaven worden verantwoord op «Instandhouding», zoals Instandhouding infanterie gevechtsvoertuig of Instandhouding Klein Kaliber Wapens. Uitgaven die wel noodzakelijk zijn voor de instandhouding van wapensystemen maar daarin niet rechtstreeks verwerkt worden, worden verantwoord op «Overige exploitatie», zoals Werkplaatsuitrusting of BHV-artikelen. De overschrijding blijkt meer op «Overige exploitatie» dan op «Instandhouding» betrekking te hebben dan in december 2018 werd verwacht. Echter, het betreft in beide gevallen uitgaven voor het onderhoud van (wapen)systemen.

Vanaf de begroting voor 2020 zullen deze uitgaven, vooruitlopend op de instelling van het Defensiematerieelbegrotingfonds, voornamelijk worden verantwoord als «Instandhouding».

2

Wat wordt bedoeld met de «inhuur» van personeel? Duidt dit op externe inhuur?

Defensie huurt personeel van buiten de organisatie in voor onder meer het opvangen van piekbelastingen (flexibele schil), bij ziekte, bij moeilijk vervulbare functies en bij specialistische en innovatieve werkzaamheden. Denk hier bijvoorbeeld aan opvangen van ziekte bij bewaking en catering, inhuur van onderhoudspersoneel en uitvoeren van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Defensie hanteert de definitie van externe inhuur conform de Rijksbegrotingsvoorschriften.

3

Waarom kwam een aantal betalingen aan het NATO Support and Procurement Agency (NSPA) eerder dan verwacht?

Eind 2018 zijn de bijdragen voor de partnerlanden voor de multinationale NAVO-samenwerking voor de wapensystemen Boxer en Pantserhouwitser vastgesteld. De bijdragen zijn vervolgens betaald.

4

Wat is de reden dat een aantal munitieleveringen niet zijn ontvangen?

In het algemeen geldt dat Defensie pas betaalt na levering van de prestatie. Een aantal verwachte munitieleveringen is niet ontvangen in 2018 en daardoor ook niet in 2018 betaald. Daarnaast zijn enkele munitieleveringen die aan het einde van 2018 zijn geleverd, pas in 2019 betaald. De controle van de levering en de verwerking van de factuur vergen tijd. Defensie streeft wel naar betaling binnen 30 dagen.

5

Aan wie verkoopt u brandstof?

Nederland verkoopt brandstof aan alle NAVO-partners en overige landen die gebruik maken van de mogelijkheden om brandstof af te nemen. Voorbeelden hiervan zijn de levering aan Brandstof Oliën en

Smeermiddelen-laadstations (BOS-laadstations), aan het bevoorradingsschip van CSZK en voor Air to Air Refueling door de KDC-10.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 200 X, nr. 8 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.