Brief regering; Wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015-2019 in verband met verlenging van de werkingsduur - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 11 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

29 282

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 364

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 3 juni 2019.

De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen ministeriŽle regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 3 juli 2019.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriŽle regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 4 juli 2019 dan wel binnen veertien dagen na het verstrekken van de in de vorige volzin bedoelde inlichtingen.

Bij de termijnen is rekening gehouden met de recesperiode van de Tweede Kamer.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juni 2019

Hierbij bied ik u aan de conceptregeling, houdende wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015-2019 (hierna: de Subsidieregeling) in verband met verlenging van de werkingsduur1. Ik acht het van belang dat de huidige subsidiŽring vanaf 2020 wordt voortgezet om het opleiden in de jeugd ggz te borgen.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 4.10, zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2016) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de wijziging voordat ik deze zal ondertekenen en ter publicatie aan de Staatscourant zend.

Op grond van de aangehaalde bepaling onderteken ik de conceptregeling niet eerder dan 30 dagen nadat deze aan uw Kamer is voorgelegd.

Een conceptversie van de beoogde regeling is als bijlage toegevoegd2. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van de verlengde Subsidieregeling per 1 september 2020, met het oog op de subsidieaanvragen ten behoeve van 2020, die vůůr 1 oktober 2019 moeten worden ingediend en in verband met de aanpassing van de vergoedingsbedragen die geldt voor 2019.

Aanleiding

De Subsidieregeling kent een vervaldatum van 1 januari 2020. De conceptregeling ziet op de verlenging van de werkingsduur van de Subsidieregeling met drie jaar.

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-29282-364 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

De Subsidieregeling ziet op de financiering van opleidingsplaatsen voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychiater, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog en verpleegkundig specialist ggz in een jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz)-instelling die uitsluitend zorg biedt aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Geen van de opleidingen is specifiek voor de jeugd ggz, maar ze zijn alle gericht op het opleiden voor de gehele ggz.

In 2019 is de Subsidieregeling geŽvalueerd. Uit deze evaluatie, die als bijlage is bijgevoegd3, blijkt dat de Subsidieregeling effectief is. De Subsidieregeling accommodeert het opleiden in de jeugd ggz en is daarmee doeltreffend te noemen. Zonder de Subsidieregeling zou er minder of zelfs mogelijk niet worden opgeleid in de jeugd ggz. De evaluatie ondersteunt het gevoerde beleid en pleit voor voortzetting. Uit de evaluatie blijkt ook dat het opleiden in de jeugd ggz voor maar 1% bijdraagt aan het opleiden van deze groep ggz zorgverleners. Ik zal daarom de mogelijkheid verkennen om via het instrument van de opleidingsregelgeving het opleiden voor jeugd-specifieke ggz te borgen in plaats van via de onderhavige Subsidieregeling.

Voortzetting van de huidige Subsidieregeling tot en met 2022 acht ik gelet op het voorgaande nodig, om te borgen dat in de komende jaren ggz zorgverleners worden opgeleid in de jeugd ggz. Voorkomen dient te worden dat er in 2020 geen instroom is door het ontbreken van een subsidiegrondslag. Gelet op de geringe bijdrage in het opleiden bij de jeugd ggz wordt de werkingsduur van de Subsidieregeling evenwel niet verlengd met de maximale termijn van vijf jaar, maar met drie jaar. In deze drie jaar verken ik de mogelijkheden voor borgen van het opleiden voor de jeugd-specifieke ggz in de reguliere ggz-opleidingen. De Subsidieregeling wordt verder inhoudelijk niet gewijzigd. Wel zijn de vergoedingsbedragen in bijlage 1 geactualiseerd in verband met de ontwikkeling van de arbeidskosten (ova) en de materiŽle kosten van opleidingen in 2019.

Op basis van het voorgaande ben ik voornemens de subsidiŽring voort te zetten. Met de conceptregeling wordt de Subsidieregeling derhalve niet inhoudelijk gewijzigd maar wordt slechts de werkingsduur van de Subsidieregeling verlengd met een periode van drie jaar en worden de vergoedingsbedragen aangepast aan de ova. Dit betekent dat de Subsidieregeling per 1 januari 2023 zou komen te vervallen.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geÔnformeerd over de beoogde verlenging van de Subsidieregeling.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

3 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 282, nr. 364 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.