Brief regering; Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers) - Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 24 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

34 878

Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

Nr. 12

Ontvangen ter Griffie op 4 juni 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 2 juli 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 3 juli 2019.

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juni 2018

Hierbij zend ik u, mede namens mijn ambtgenoot voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media het ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)1.

Deze toezending geschiedt in het kader van de procedure, bedoeld in artikel 25 van de Wet register onderwijsdeelnemers (Stb. 2019, 119). Dit artikel noemt een termijn van vier weken.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 januari 2020.

Eenzelfde brief heb ik heden gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-34878-12 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 878, nr. 12


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.