Brief regering; Kwaliteitsafspraken mbo - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 24 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

31 524

Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 419    BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 mei 2019

Met deze brief wil ik u graag informeren over de kwaliteitsafspraken die ik met de mbo-instellingen heb gemaakt. Het proces van de kwaliteitsafspraken is van start gegaan met de ondertekening van het bestuursakkoord «Trots, Vertrouwen en Lef» op 7 februari 2018 (bijlage bij Kamerstuk 31 524, nr. 351). Het bestuursakkoord geeft het onderwijs meer ruimte en vertrouwen, en gaat uit van de kracht van de regio en het samenspel tussen alle partners daarbinnen. In het bestuursakkoord is ook afgesproken dat er voor de periode 2019-2022 nieuwe kwaliteitsafspraken worden gemaakt.

Kwaliteitsagenda's mbo

Voortbouwend op de uitgangpunten uit het bestuursakkoord hebben alle mbo-instellingen eind 2018 een kwaliteitsagenda ingediend. Een onafhankelijke commissie kwaliteitsafspraken mbo (ckmbo) heeft de kwaliteitsagenda's van de mbo-scholen beoordeeld. De commissie heeft daarbij onder meer gekeken naar het ambitieniveau van agenda's en getoetst of de maatregelen leiden tot een duidelijke verbetering voor studenten en de regionale partners van de instelling. Ook is beoordeeld of studenten en docenten en externe stakeholders (bedrijfsleven, regionale overheden, andere onderwijsinstellingen) actief zijn betrokken bij het opstellen en de uitvoering van de kwaliteitsagenda.

Positief besluit

Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat ik op basis van het advies van de ckmbo heb besloten dat de kwaliteitsagenda's van alle mbo-instellingen kwalitatief voldoende zijn. Dit betekent dat alle mbo-instellingen voor de periode 2019-2022 investeringsbudget ontvangen. Dit budget kunnen de instellingen besteden om de ambities uit de kwaliteitsagenda te realiseren.

kst-31524-419 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Investeringsbudget en resultaatafhankelijk budget

De hoogte van het investeringsbudget voor de gehele mbo-sector bedraagt voor de periode 2019-2022 in totaal ca. € 1,3 miljard. Medio 2021 vindt de tussentijdse beoordeling door de ckmbo plaats van de voortgang van de kwaliteitsafspraken over de periode tot en met 31 december 2020. Medio 2023 vindt de eindbeoordeling door de ckmbo plaats van voortgang van de kwaliteitsafspraken over de periode tot en met 31 december 2022. Met inachtneming van het advies van de ckmbo besluit ik uiterlijk in november 2021 en november 2023 of de (tussentijdse) resultaten van de uitvoering van de kwaliteitsagenda voldoende zijn en daarmee welke instellingen ook het resultaatafhankelijk budget ontvangen. Het resultaatafhankelijke budget bedraagt in totaal € 400 miljoen.

Rapportage over sectorbeeld

De ckmbo werkt nu aan een integrale rapportage met een landelijk beeld van de kwaliteitsagenda's. Deze rapportage zal onder meer inzicht geven in de doelen die de mbo-instellingen hebben gesteld en de maatregelen die ze daarvoor willen inzetten. Ook zal de rapportage ingaan op de aanpak die instellingen hebben gekozen op drie landelijke speerpunten die ik in overleg met de sector heb gekozen: jongeren in een kwetsbare positie, gelijke kansen in het onderwijs en onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst. De rapportage wordt na de zomer afgerond en aan uw Kamer verzonden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 524, nr. 419 2


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.