Brief regering; Rapport ‘Onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van werknemers - update 2019’ - Arbeidsomstandigheden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 16 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

25 883

Arbeidsomstandigheden

Nr. 346    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2019

Hierbij bied ik u het rapport «Onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van werknemers - update 2019» aan1. De Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van EZK hebben de Kamer eerder gemeld dat het kabinet de nieuwste wetenschappelijke resultaten op de voet blijft volgen en de transparantie en voorlichting over elektromagnetische velden zal versterken. Met dit onderzoek van het RIVM in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt hier een verdere bijdrage aangeleverd waar het de gevolgen voor werknemers betreft. Dit rapport is een update van een RIVM literatuuronderzoek uit 2015 met als doel om de stand van zaken weer te geven van de wetenschappelijke literatuur op het gebied.

Het huidige literatuuronderzoek bevestigt de conclusies uit eerder onderzoek. Er zijn geen bewezen verbanden tussen blootstelling van werknemers en kanker, ziekten van het zenuwstelsel of andere gezondheidseffecten, als de elektromagnetische velden zwakker zijn dan de wettelijke blootstellingslimieten. Wel zijn er opnieuw aanwijzingen gevonden voor een verband tussen laagfrequente elektromagnetische velden en de mate waarin de zenuwziekte ALS voorkomt. Het is echter niet duidelijk of de elektromagnetische velden de werkelijke oorzaak zijn, of andere factoren op de werkplek, zoals chemische stoffen of elektrische schokken. De Gezondheidsraad bereidt een advies voor over laagfrequente elektromagnetische velden en het mogelijke verband tussen blootstelling hieraan en ziekte van het zenuwstelsel.

Het RIVM blijft de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van mogelijke effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-25883-346 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

werknemers volgen en zal SZW informeren bij belangwekkende ontwikkelingen. Daarnaast is een volgende update van het literatuuronderzoek voorzien over 4 jaar.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • T. 
    van Ark

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 25 883, nr. 346 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.