Motie Verhoeven c.s. over het instellen van een onderzoekscommissie - Informatie- en communicatietechnologie (ICT) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

Motie Verhoeven c.s. over het instellen van een onderzoekscommissie - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

26 643

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 611

MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld 29 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat digitalisering toenemende invloed heeft op onze samenleving, onze economie, onze veiligheid en onze vrijheid;

overwegende dat digitalisering alle sectoren en aspecten van onze maatschappij raakt en dat vanuit de samenleving bij herhaling een oproep aan de politiek is gedaan om hierin een actieve positie in te nemen zodat Nederland kansen beter kan benutten en uitdagingen beter kan aanpakken;

overwegende dat digitalisering overkoepelende thema's kent die vooralsnog niet doelmatig in het huidige systeem van vaste Kamercommissies te behandelen zijn;

overwegende dat de Tweede Kamer voldoende kennis en grip moet hebben om politieke controle en sturing te kunnen uitoefenen op digitalisering en relevante ontwikkelingen op dit gebied;

spreekt uit dat het wenselijk is dat de Tweede Kamer zelf onderzoek doet naar concrete mogelijkheden om de nodige kennis op te bouwen en meer politieke grip te krijgen op het thema «digitalisering»;

verzoekt het presidium, voor het zomerreces van de Tweede Kamer een voorstel te doen voor een tijdelijke onderzoekscommissie die hier werk van maakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven Middendorp Buitenweg Van Dam

kst-26643-611 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 26 643, nr. 611


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.