Nader gewijzigde motie Bergkamp c.s. over onderzoek over onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (ter vervanging van 28345, nr. 218) - Aanpak huiselijk geweld - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 11 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

28 345

Aanpak huiselijk geweld

Nr. 219

NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 218

Voorgesteld 21 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit journalistiek onderzoek is gebleken dat in Nederland «homogenezingsbehandelingen» of «conversietherapieën» aangeboden worden met als doel mensen te «genezen van hun homo- of biseksualiteit»;

overwegende dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dergelijke «therapieën» leiden tot permanente (psychische) schade aan jongeren en kwetsbare personen;

spreekt uit dat dat iemands seksuele geaardheid absoluut niet te «genezen» is;

verzoekt de regering, om diepgaand en onafhankelijk te laten onderzoeken in welke mate jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan «homogenezingsbehandelingen» of «conversietherapieën» en de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp Van den Hul Özütok

kst-28345-219 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 28 345, nr. 219


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.