Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan Radicale prediker’ - Grondrechten in een pluriforme samenleving - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

29 614

Grondrechten in een pluriforme samenleving

Nr. 130    BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019

Op 15 mei jl. heb ik van uw Kamer het verzoek ontvangen om een brief naar aanleiding van de berichtgeving in het Parool van 14 mei jl. dat de Blauwe Moskee een podium biedt aan de prediker Umair Bantvawala (Handelingen II 2018/19, nr. 82, Regeling van Werkzaamheden). Met deze brief voldoe ik, mede namens de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aan dat verzoek. De beantwoording op de Kamervragen over dit bericht ontvangt u binnenkort aangezien de beantwoording verdere afstemming behoeft.

Het kabinet is er alles aan gelegen om krachtig op te treden tegen extremistische sprekers, en hen te beletten hun radicale boodschap te verspreiden. Om die reden is bijvoorbeeld ook een voorgenomen verdubbeling van de strafmaat op haatzaaien opgenomen in het Regeerakkoord. Het wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen is eind 2018 ingediend bij uw Kamer en is in behandeling en wordt op 16 mei met uw Kamer besproken (Kamerstuk 35 080; Handelingen II 2018/19, nr. 83, Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen). Op 28 mei 2018 heb ik uw Kamer een brief gestuurd over de integrale aanpak van extremistische sprekers.1 Deze aanpak is onverminderd van kracht.

Zoals u weet ga ik niet in op individuele gevallen. Wel stel ik vast dat de persoon in kwestie de Nederlandse nationaliteit heeft. In het algemeen geldt dat het niet mogelijk is Nederlandse staatsburgers te weren uit Nederland. De overheid heeft meermaals laten zien niet te weifelen personen de toegang tot Nederland of Europa te ontzeggen wanneer de mogelijkheid daartoe bestaat, zoals het recente overheidsoptreden omtrent dhr. Steven Anderson onderstreept. Voor sprekers die niet uit Nederland kunnen worden geweerd concentreert de aanpak zich op het weerbaar maken van de samenleving via de zogenoemde drie-sporen-1 Kamerbrief Integrale aanpak extremistische sprekers; Kamerstuk 29 614, nr. 76.

kst-29614-130 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

aanpak (dialoog, aanspreken en handhaven) bij problematische gedragingen.2 In het geval van strafbare feiten kan het Openbaar Ministerie onderzoek doen en vervolging instellen. De aanpak zal echter vaak niet-justitieel van aard zijn. De driesporen aanpak wordt door gemeenten toegepast in geval van omstreden sprekers die actieve onverdraagzaamheid of andere vormen van anti-integratief gedrag uiten dat niet strookt met de uitgangspunten van de Nederlandse rechtsstaat, of die de gelijkwaardige positie van welke persoon dan ook, zoals bedoeld in art. 1 van de Grondwet, ondermijnt. Dit soort uitingen vind ik onacceptabel. Ik heb begrepen dat de gemeente Amsterdam in gesprek is met de Blauwe Moskee en dat zij de ontwikkelingen in de gaten houdt. Ten slotte is het belangrijk te benoemen dat gemeenschappen een grote rol hebben in het tegengaan van radicaal of extremistisch gedachtegoed.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

2 Zoals verwoord in de Beleidsreactie op de notitie «Salafisme in Nederland»; Kamerstuk 29 614, nr. 38.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 614, nr. 130 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.