Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2018 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35200 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2018.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2018; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2018
Document­datum 15-05-2019
Publicatie­datum 15-05-2019
Nummer KST352003
Kenmerk 35200, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 200

Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

Nr. 3

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019

Vandaag, Verantwoordingsdag 2019, publiceren wij ons verantwoordings-onderzoek over 2018. Hierbij bieden wij u de Staat van de rijksverantwoording 2018 aan1, zoals vastgesteld op 13 mei 2019.

De Staat van de rijksverantwoording bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2018 en de rijkssaldibalans 2018. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingson-derzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport ook vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2018. Daar vindt u eveneens de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk. Alle digitale rapporten kunnen worden geprint en zijn goed leesbaar op een computer- of tabletscherm.

De rapportages over de 19 begrotingshoofdstukken en fondsen en het Rapport bij de Nationale verklaring 2019 (inclusief 5 factsheets) (bijlage bij Kamerstuk 35 200, nr. 4) sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 20192.

Algemene Rekenkamer drs. A.P (Arno) Visser, president drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-35200-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 200, nr. 3


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.