Voorstel van wet - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 200 VI

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

Nr. 3

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 15 mei 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

kst-35200-VI-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Departementale begrotingsstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

00 <o a> oo od 16

'd; O ó CO

'BB ^ i

CD C/5 -O 4=

CD    ja

E    'CD

¦g    13

S_|

S !S 1,®

o CD

Q_ CC

Mi

® s » |

!_ .b 0) O O T3 (/) D U

o O) 2 o)

co CD c > ¦>

2

CD

ca 1 -*-1 ¦ 0) '

Z

O- ® O c CD

< üs Z o O

Artikel Omschrijving    Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)    (5) Realisatie    Slotwetmutaties (6) = (5) - (4)

CO LD h- CO CSI CO

CO CS] h- LO CS] CO

CO CS] h- LO CS] CO

_o c/5 -g

co <o ¦ Q. 03

(O

CL P

a -ë o.

O c CD

O O

Wijziging van de begrotingsstaten inzake baten-lasten agentschappen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2018 (slotwet) x € 1.000

 

Omschrijving

 • (1) 
  Vastgestelde begroting
 • (2) 
  Mutaties (+ of -)

1e suppletoire begroting

 • (3) 
  Mutaties (+ of -)

2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

 • (5) 
  Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmu-taties (+of-)

 • 1. 
  Dienst Justitiële Instellingen

Totale baten

2.042.809

1.804

196.997

2.241.610

2.303.734

62.124

Totale lasten

2.042.809

1.804

152.997

2.197.610

2.286.562

88.952

Saldo van baten en lasten

-

-

44.000

44.000

17.172

 • 26.828

Totale kapitaalontvangsten

5.000

-

-

5.000

403

 • 4.597

Totale kapitaaluitgaven

18.865

6.950

-

25.815

44.365

18.550

 • 2. 
  Immigratie- en Naturalisatiedienst

Totale baten

388.371

 • 1.754

-

386.617

418.675

32.058

Totale lasten

388.371

 • 1.754

-

386.617

394.349

7.732

Saldo van baten en lasten

-

-

-

-

24.326

24.326

Totale kapitaalontvangsten

12.200

10.800

-

23.000

12.459

 • 10.541

Totale kapitaaluitgaven

28.200

10.800

-

39.000

43.787

4.787

 • 3. 
  Centraal Justitieel Incasso Bureau

Totale baten

135.317

2.340

5.803

143.460

135.021

 • 8.439

Totale lasten

135.317

2.340

5.803

143.460

126.289

 • 17.171

Saldo van baten en lasten

-

-

-

-

8.732

8.732

Totale kapitaalontvangsten

1.320

5.267

-

6.587

4.263

 • 2.324

Totale kapitaaluitgaven

7.263

8.798

-

16.061

6.246

 • 9.815
 • 4. 
  Nederlands Forensisch Instituut

Totale baten

75.249

2.345

1.065

78.659

79.367

708

Totale lasten

75.249

2.345

1.065

78.659

82.085

3.426

Saldo van baten en lasten

-

-

-

-

 • 2.718
 • 2.718

Totale kapitaalontvangsten

-

-

-

-

4.605

4.605

Totale kapitaaluitgaven

6.850

-

-

6.850

8.025

1.175

 • 5. 
  Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

Totale baten    35.979

 

1.448

37.427

38.135

708

Totale lasten

35.979

-

638

36.617

35.175

 • 1.442

Saldo van baten en lasten

-

-

810

810

2.960

2.150

Totale kapitaalontvangsten

-

-

-

-

-

-

Totale kapitaaluitgaven

-

-

1.252

1.252

1.252

-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 200 VI, nr. 3 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.