Memorie van toelichting - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 200 VI

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING

 • A. 
  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

kst-35200-VI-4 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

 • B. 
  BEGROTINGSTOELICHTING

31    Politie    2

32    Rechtspleging en rechtsbijstand    3

33    Veiligheid en criminaliteitsbestrijding    3

34    Straffen en Beschermen    4

36    Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid    4

37    Migratie    4

91    Apparaatsuitgaven kerndepartement    5

92    Nominaal en onvoorzien    6

93    Geheim    6

 • 1. 
  Leeswijzer

De slotwetmutaties die groter zijn dan € 5,0 mln. worden toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen-mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgavenals de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

 • 2. 
  Beleidsartikelen 31 Politie

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 2,5 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,3 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 10,1 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel is verhoogd met € 10,1 mln. Dit hangt voornamelijk samen met een terugvordering ad € 18 mln. van in het verleden aan de Nationale politie verstrekte rijksbijdragen die niet meer tot besteding zullen leiden. Het ontvangstenbudget is bij de tweede suppletoire begroting reeds verhoogd met € 10 mln. Het restant € 8 mln. is verwerkt bij slotwet.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 5,5 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 434,8 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,9 mln. lager dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Vanwege vertraging van het project intensivering ZSM is er een meevaller van € 5,9 mln. op het onderdeel Rechtsbijstand. Het opstellen van de business case heeft langer geduurd dan gepland waardoor het project vertraging heeft opgelopen.

Verplichtingen

Op 14 december 2018 is door middel van de brief subsidieverlening 2019 aan Raad voor Rechtsbijstand de subsidie voor het jaar 2019 meegedeeld. Deze toekenning was geraamd in 2019 en niet in 2018. De brief had derhalve in 2019 verzonden moeten worden. Hierdoor is de verplichtingenruimte 2018 met € 434,8 mln. overschreden. Voor de geraamde kasuitgaven in 2018 heeft dit geen effect, de betalingen zijn geraamd voor 2019 en zullen ook in 2019 plaatsvinden.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 17,6 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 20,8 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 43,8 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

De mutatie op het uitgavenkader bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals:

 • • 
  Een lager bedrag aan vergoedingen voor onrechtmatige detentie (circa € 4,8 mln.)
 • • 
  Het Openbaar Ministerie is bij Najaarsnota gecompenseerd voor de terugbetaling aan benadeelde partijen in de nasleep van een afpakre-sultaat uit voorgaande jaren. Deze terugbetaling heeft echter nog niet plaatsgevonden in 2018 waardoor er een meevaller van € 4,1 mln. is ontstaan.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 43,8 mln.

Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door twee meevallers ten opzichte van de stand Najaarsnota 2018:

 • • 
  Het onderdeel afpakken is € 22,7 mln. hoger uitgekomen dan bij Najaarsnota geraamd;
 • • 
  De ontvangsten uit boete en transacties zijn circa € 23,5 mln. hoger dan bij Najaarsnota geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door het aantrekkende aantal WAHV-beschikkingen, sinds er een nieuwe politie-cao is gesloten en de cao acties zijn beëindigd. Op jaarbasis zijn de boete en transactie ontvangsten ruim € 20 mln. lager uitgekomen.

34 Straffen en Beschermen

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 0,2 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 12 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 5,2 mln. lager dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Verplichtingen

Binnen dit artikel is het verplichtingenbudget overschreden met € 12 mln.

door o.a. de volgende mutaties:

 • • 
  Een verplichtingenoverschrijding in de subsidie aan Reclassering Nederland (€ 5,6 mln.), dit in verband met een hogere geleverde productie in 2018.
 • • 
  In het kader van de meerjarenafspraken forensische zorg is er in 2018 een meerjarig verplichting aangegaan voor GGZ Nederland (€ 3,7 mln.)
 • • 
  In verband met productieverhogingen en diverse kleinere incidentele projecten in 2018 zijn er meer verplichtingen aangegaan voor verslavingsreclassering (€ 3,1 mln.).

Ontvangsten

In verband met het lagere aantal boetes in 2018 is er bij het CJIB op administratiekosten circa € 5,1 mln. minder binnengekomen dan verwacht.

36    Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 0,07 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,5 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,6 mln. hoger dan bij najaarsnota begroot.

Toelichting

Op dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

37    Migratie

Op dit artikel zijn ten opzichte van de najaarsnota de uitgaven in 2018 € 16,2 mln. lager uitgekomen dan begroot en is voor een bedrag van € 19,5 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 11 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Budget

Na Najaarsnota is het budget op artikel 37 met € 12 mln. neerwaarts bijgesteld. JenV heeft met de VNG een akkoord gesloten voor de ontwikkeling van landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV's). Vanwege het gezamenlijk belang zal het programma zowel vanuit het Rijk als gemeenten worden bekostigd. JenV maakt voor de periode van 2018-2021 jaarlijks € 12 mln. vrij. De € 12 mln. voor 2018 is nog in 2018 overgeheveld naar het gemeentefonds, en aldus beschikbaar gesteld aan de gemeenten.

Uitgaven

Op de uitgaven is € 4,2 mln. minder uitgegeven dan begroot. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt door een mutatie van € 2 mln. omdat er minder vreemdelingen zijn vertrokken dan verwacht en het vertrek van vreemdelingen heeft minder gekost dan voorzien.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 11 mln. hoger uitgevallen dan geraamd door o.a. de volgende mutaties:

 • • 
  De EU middelen die JenV heeft gekregen van de EU voor hervestiging zijn vrijgevallen nadat de EU de afrekening heeft goedgekeurd, dit betreft € 5,9 mln.
 • • 
  Het programma No-Q ten behoeve van het verbeteren van de grenspassage, met onder andere e-gates op Schiphol, is afgerekend.

Dit was een project dat in samenwerking met Schiphol is uitgevoerd.

De afrekening heeft geresulteerd in het vrijvallen van € 4,9 mln.

 • 3. 
  Niet-Beleidsartikelen

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 14,2 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 21,9 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 2 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Uitgaven

Op de apparaatsuitgaven is een budgetverhoging te zien van circa € 14 mln. Deze verhoging is het saldo van een veelheid van kleine mutaties en één grote mutatie.

 • • 
  In het voorjaar is dit artikel verlaagd met een stelpost van € 20 mln. met betrekking tot de onderuitputting die zich jaarlijks op het totaal van JenV-begroting voordoet. De verwachte onderuitputting is deels op artikel 91 en deels op de overige artikelen gerealiseerd. De «overschrijding» op dit artikel wordt derhalve veroorzaakt door het feit dat de verwachte onderuitputting zich voor € 14 mln. niet op dit artikel heeft voorgedaan.

Verplichtingen

Naast de verhoging met € 14,2 mln. bij de uitgaven worden de verplichtingen ook verhoogd voor € 7,7 mln. Deze overschrijding op het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

 • • 
  In 2018 is het verplichtingenbudget externe inhuur bij NCTV met € 2,2 mln. hoger uitgevallen omdat er meerjarige verplichtingen zijn vastgelegd met een kaseffect in latere jaren.
 • • 
  Een verplichting voor het vervoersplan 2019 ad € 3,3 mln. is in 2018 aangegaan.
 • • 
  Het verplichtingenbudget SSO's bij het Diensten Centrum is overschreden met circa € 2 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het «open einde» karakter van de aard van de dienstverlening. Op de verplichting voor zogenaamde «plus diensten» van FMH is circa € 1 mln. en voor SSC ICT is circa 0,9 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. Bij deze uitgaven is bij voorbaat niet duidelijk hoe hoog uiteindelijk de factuur zal zijn.

92 Nominaal en onvoorzien

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 4,4 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 4,4 mln. minder aan verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Dit niet beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk parkeren van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen (LPO), andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen. Ultimo 2018 was nog € 4,4 mln. beschikbaar. Deze gelden zijn niet verdeeld en dus niet tot besteding gekomen.

93 Geheime uitgaven

Op dit artikel is ten opzichte van de najaarsnota in 2018 € 0,5 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,5 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,0 mln. hoger dan begroot bij najaarsnota.

Toelichting

Op dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 200 VI, nr. 4 6


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.