Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X) - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 9 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 200 X

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018

Nr. 2

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019

Vandaag, Verantwoordingsdag 2019, publiceren wij ons verantwoordings-onderzoek over 20181. Hierbij bieden wij u de resultaten van ons onderzoek bij het Ministerie van Defensie (X) aan2, zoals vastgesteld op 3 mei 2019.

Ook dit jaar doen we dat in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk dat kan worden geprint en dat ook goed leesbaar is op een computer- of tabletscherm. U kunt onze rapporten vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2018.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2018 (bijlage bij Kamerstuk 35200, nr. 3). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2018 en de rijkssaldibalans 2018. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2018.

De rapportages over de andere 19 hoofdstukken en fondsen, de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2018 (bijlage bij Kamerstuk 35 200, nr. 3) en het Rapport bij de Nationale verklaring 2019 (inclusief 5 factsheets) (bijlage bij Kamerstuk 35 200, nr. 4) sturen wij u separaat toe.

1    De vertrouwelijke bijlage waar naar wordt verwezen op blz. 43 in het rapport «Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Defensie (X)» is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35200-X-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2019 (bijlage bij Kamerstuk 35 200, nr. 3).

Algemene Rekenkamer drs. A.P (Arno) Visser, president drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 200 X, nr. 2 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.